Skogbruk

Kommunen som lokal skogbruksmyndighet har som oppgave å forvalte skogbruksloven med forskrifter.

 Det innebærer blant annet saksbehandling av søknader og tilskuddsordninger rettet mot skogkultur, skogsdrift og landbruksveier. Kommunen har også en rekke kontrolloppgaver knyttet til tilskuddsordningene.