Skogbruk

Kommunen som lokal skogbruksmyndighet har som oppgave å forvalte skogbruksloven med forskrifter. Det innebærer bl.a. saksbehandling av søknader og tilskuddsordninger rettet bl.a. mot skogkultur, skogsdrift og landbruksveier. Kommunen har også en rekke kontrolloppgaver knyttet til tilskuddsordningene.