Skogbruksplan

Skogbruksplanen er skogeierens verktøy for å ta beslutninger om hva som skal gjøres i skogen. I 2017 ble det utarbeidet skogbruksplaner som dekker større andel av produktiv skog i Aure kommune. 


Hvorfor skogbruksplan?

Planen gir en svært god oversikt over skogressursene på eiendommen, og gir anbefaling om hva som må plantes og stelles (særlig ungskogpleie), og hva som kan hogges på eiendommen. Planene er basert på laserskanning av all skogen og markbefaring av dyktige fagfolk.

  • Gir oversikt over arealer og skogressurser på eiendommen
  • Du får miljøsertifisert din eiendom. Dette gir mulighet for salg av tømmer
  • Du får kart på papir og digitalt
  • Skogbruksplan gir grunnlag for å forvalte egen skog på best mulige måte. Godt verktøy for å planlegge både planting, rydding, tynning, veier og hogst
  • Det gis muligheter for å oppdatere planen etter utført hogst, ungskogpleie og planting
  • Mulighet for å framskrive skogens ressurser
  • Grunnlag for bedre veiledning fra skogbruksleder, kommunen og andre veiledereledere
  • Grunnlag for skogeiersamarbeid, f.eks. veier, felles, osv.


Bestilling av plan

En meget viktig del av skogbruksplanen er en kvalitetssikring av miljøverdiene på eiendommen. Alle skogeiere med over 100 daa produktiv skog er forpliktet til å ha en oppdatert miljøregistrering i skogen sin. Skogeiere som ikke har skogbruksplan fra 2017 kan etterbestille ved å henvende seg til Allskog.