Skogbruksplan

 

Hva er skogbruksplan?

Skogeierne vil etter 1. januar 2016 ikke lenger kunne selge tømmer gjennom vanlige omsetningskanaler uten at de kan dokumentere å ha - eller å ha bestilt - skogbruksplan med miljøregistrering (MiS). Dette blir et verdipapir som følger eiendommen da skogen i prinsippet blir verdiløs uten slik plan. 


Hvorfor skogbruksplan?

  • Gir oversikt over arealer og skogressurser på eiendommen
  • Du får miljøsertifisert din eiendom. Dette gir mulighet for salg av tømmer
  • Du får kart på papir og digitalt
  • Skogbruksplan gir grunnlag for å forvalte egen skog på best mulige måte. Godt verktøy for å planlegge både planting, rydding, tynning, veier og hogst
  • Det gis muligheter for å oppdatere planen etter utført hogst, ungskogpleie og planting
  • Mulighet for å framskrive skogens ressurser
  • Grunnlag for bedre veiledning fra skogbruksleder, kommunen og andre veiledereledere
  • Grunnlag for skogeiersamarbeid, f.eks. veier, felles, osv.


Bestilling av plan

Samtlige skogbruksplaner som er bestilt av skogeiere i Aure kommune er nå ferdigprodusert, sendt ut til skogeierne og klare til bruk.

Kommunen som skogbruksmyndighet ser dette som et stort skritt i riktig retning for å få en økt aktivitet i skogbruket i Aure.

Kontaktinformasjon

Eddie Freij
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø
E-post
Telefon 465 25 889

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure