Skogfond

I henhold til forskrift om skogfond o.a. plikter skogeier å avsette midler til eiendommens skogfond ved salg av hogd virke eller ved salg av tre på rot. Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Når får du utbetalt penger fra skogfondet?

Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier kan velge å avsette midler tilsvarende fra 4 til 40% av tømmerets bruttoverdi til dette fondet. Satsen avgjøres av skogeier ved inngåelse av kontrakt med tømmer-kjøper.  Ved hogst til eget bruk er skogeier selv ansvarlig for at midler blir betalt inn på konto for skogfond.

Skogfondsmidlene skal brukast til langsiktige investeringer som er faglig, økonomisk, og økologisk forsvarlige og i samsvar med skoglovens formål og forskrifter. De avsatte midlene på skogfondskonto kan brukes til en rekke ulike typer investeringer i egen skog, og på linken til forskriften under finnes en detaljert oversikt som viser hvilke typer tiltak dette gjelder.

Skogfondsmidler kan brukes til

 • all form for skogkultur 
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveger
 • merverdiavgift
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • miljøtiltak
 • bioenergitiltak

For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog. Investeringene og tiltakene må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige og ikke i strid med regelverket.

Hvordan får du utbetalt skogfondmidlene?

Sjekk av saldo - og krav om utbetaling fra skogfondet kan gjøres på www.skogfond.no via Altinn.

Dersom du ikke benytter Altinn kan krav om utbetaling fra skogfondskonto gjøres manuelt, og da skal følgende standardskjema leveres/ sendes til kommunen:

LDIR-907- utbetaling av skogfond til diverse formål

LDIR-908- utbetaling fra skogfond til udekka investeringer

LDIR-909- utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Om det er trukket mindre enn 40% av tømmerets bruttoverdi det enkelte år, kan differansen innbetales i etterkant med frist 6.februar det påfølgende år. Ekstra innbetaling kan gjøres via Altinn eller manuelt ved å bruke skjema SLF918 som du finner på Landbruksdirektoratet

Du kan lese mer om skogfond ved landbruksdirektoratet. 

Saksbehandling

Søknader behandles fortløpende, men du må sende krav om utbetaling av skogfondsmidler til kommunen senest ett år etter utgangen av det kalenderåret du gjorde investeringen.