Eiendomsinformasjon og kart

Det er mange muligheter for å finne webbasert kart- og eiendomsinformasjon for Aure kommune. Her er noen av dem:

WebInnsyn

Enkelt kart 
En rask og enkel innsynsløsning hvor du finner informasjon om blant annet eiendommer og kommunale planer.

Denne kartløsningen egner seg å bruke både på mobil og nettbrett.


Avansert kart
Innsynsløsning med flere verktøy og kartlag. Denne løsningen er mest beregnet for profesjonelle og spesielt interesserte brukere som er ute etter mer fyldigere informasjon. I denne løsningen kan en sette sammen sitt eget kart i menyen til venstre ved å slå av og på det enkelte kartlag.

Begge kartløsningene er en del av WebInnsyn som en felles kartløsning for 9 kommuner i Nordmøre og Romsdal som er kommet i stand gjennom samarbeidet i ORKidé. Her legger kommunene fortløpende ut det de har av oppdatert kartdata. Du kan søke på kommune, stedsnavn, adresser eller gnr/bnr og informasjonspunkt som skoler, barnehager, helse, kirker, verneområder, badeplasser og idrettsanlegg.

 

Slik bruker du kartet

Veiledning om bruk av tjenesten finner en ved å velge knappen "?" oppe til høyre ovenfor kartbildet som kommer opp når en har valgt innsynsløsning.


Andre kart og innsynsløsninger

 

Gårdskart

Gårdskart på Internett. Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnr som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk). Markslagskart (AR5) hentes fra Skog og landskaps kopibase. Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, og oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig.
Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men åpen for alle.

Kartverket

SeEiendom er Kartverkets nettløsning for å vise informasjon fra matrikkelen – Norges offisielle eiendomsregister.
Se eiendom består både av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom vil man se mer informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. Matrikkelloven stiller strenge krav til hva slags informasjon som kan være allment tilgjengelig, blant annet inneholder matrikkelen informasjon hentet fra andre registre som ikke skal utleveres. ”Se eiendom” vil derfor ikke kunne vise informasjon som personopplysninger og hjemmelshavere.

Flyfoto

Norge i bilder kan du søke etter, finne informasjon om og få tilgang til ortofoto (flybilder) i hele Norge. De siste bildene over Aure er fra august 2012.

 

Gislink

Gislink er en samordnet kart- og fagdatatjeneste til bruk i lokal og regional forvaltning og for publikum. GisLink er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Møre og Romsdal fylke.
Løsningen gir tilgang til kart og faginformasjon. Grunnkartene i GisLink er landsdekkende.

 

Norgeskart

Norgeskart er Kartverkets åpne og gratis kartløsning. Eventuelle unntak vil bli klart opplyst der dette er aktuelt. Utskrift er kun til privat bruk.
 

Arealplaner på kart

SePlan er Kartverkets kartløsning med oversikt over kommunale arealplaner. SePlan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre. Innholdet er derfor avhengig av at kommunene har gjort sine data tilgjengelig i den nasjonale geografiske infrastrukturen.
De nyeste dataene vil alltid være å finne hos kommunen.

 

Kystinfo

Kystinfo er Kystverkets kartløsning. Her finner du sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto for hele Norge. Sammen med relevant temainformasjon som farleder, navigasjonsinstallasjoner, verneområder, ankringsområder osv. Det kan søkes på adresser, gnr/bnr, stedsnavn, kommune og koordinater for hele landet. Kartbildene kan lagres i PDF og vanlig bildeformat i definerte utskriftsmaler. Du kan også sende kartbilder direkte på e-post eller sende en link til et aktuelt kartbilde.

På Fiskeridirektoratets kartløsning finner du også sjøkart, landkart, satellittbilder og ortofoto for hele landet som kan vises sammen med temadata fra Fiskeridirektoratet og andre offentlige etater med ansvar i kyst- og havområder. Lag ditt eget kart og velg visning av ønskete data fra temalisten på høyre side. Informasjon om ulike aktive tema finner du i høyre marg. Du kan søke på kommune, stedsnavn, adresser eller gnr/bnr for hele landet. Kartbildene kan lagres i PDF og vanlige bildeformat i definerte utskriftsmaler. Du kan også sende kartbilder direkte på e-post eller sende en link til et aktuelt kartbilde.
 

Statens vegvesen 

har en samleside med reiseinformasjon som bl.a. inneholder lenker til ruteplanlegger og veikart.NAF 

(Norges Automobil-Forbund) har en ruteplanlegger basert på Googles teknologi.


Turkart

Morotur er en kartportal for fotturer, sykkelturer, skiturer og padleturer i Møre og Romsdal. Her kan ein finne turmål for heile familien på 4 forskjellege nivå og turtypar. Ein kan velje mellom alt frå lette fotturar til krevjande ski- og sykkelturar.

Stikk UT! er en felles turkassetrim i Friluftsrådets 16 medlemskommuner. Stikk UT!-sesongen varer fra 1. mai til 31. oktober. I 2017 er det til sammen 193 turmål, og på hvert at disse finner du turbok hvor du kan skrive navnet ditt og en kode som kan registreres elektronisk.