Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminne blir tatt vare på og videreutvikla.

Tilskudd & søknad

For 2022 er det NMSK- tilskudd til følgende skogkulturtiltak:

NMSK 2022
Tiltak Tilskotsstas
Planting etter granhogst 30 % av godkjent kostnad. (i tillegg kjem ca 10% tilskott frå nasjonalt klima-tiltak)
Planting etter furu og lauvhogst: 40 % av godkjent kostnad. (i tillegg kjem ca 10% tilskott frå nasjonalt klima-tiltak)
Suppleringsplanting i hogstfelt: 40 % av godkjent kostnad. (i tillegg kjem 30% tilskott frå nasjonal pott)
Flaterydding: Inntil kr. 200 pr. daa, maks 70 % av kostnad.
Markberedning: Inntil kr. 250 pr. daa, maks 70 % av kostnad.
Ungskogpleie / avstandsregulering 300 pr. daa, maks 70 % av kostnad.
Stammekvisting: Inntil kr. 200 pr. daa, maks 70 % av kostnad.
Grøfting: Inntil 40 % tilskott av godkjent kostnad.
Gjødsling: Inntil 20 % tilskott av godkjent kostnad. (i tillegg kjem 50% tilskott fra nasjonalt klima-tiltak)
Såing Inntil 40 % tilskott av godkjent kostnad.

Søknader om tilskudd til skogkultur behandles fortløpende i løpet av året. Tilskudd utbetales samtidig som eventuell utbetaling fra skogfond. Vedtaksbrevet som sendes ut i forbindelse med utbetaling av skogfond og tilskudd presiserer hvor stor del av utbetalingen som er NMSK-tilskudd.

Retningslinjer for NMSK.  (PDF, 737 kB)

Ved refusjon fra skogfond med utbetaling av tilskudd kan krav fra skogeier legges inn via www.skogfond.no med innlogging i Altinn, eller gjøres manuelt ved levering/ innsending av følgende skjema til kommunen:

 

Dispensasjon

Det kan i særlige tilfeller dispenseres fra bestemmelsene i disse retningslinjene

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Statens landbruksforvaltning for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Du kan sende inn klage elektronisk;

Skjema klage


Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Det sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.