Drift i vanskelig terreng

Tilskudd kan bare gis der det er foretatt registrering av miljøkvaliteter i området. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav om gjennomføring av de førevar-tiltak som er nedfelt i Norsk PEFC Skogstandard (jfr. forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket) Tilskudd gis bare til bar- og lauvtrevirke som leveres for salg til industrielt formål. Virket skal innmeldes til Virkesdatabasen for skogfond og måleopplysninger (VSOP).

Driftsformer som ordninga omfatter:

  1. Taubanedrift.
  2. Manuell felling til hogstmaskin i bratt terreng for å minske behovet for graving i hogstfelt
  3. Drift med lang driftsveglengde der det ikke er økonomisk grunnlag for å bygge skogsbilveg.
  4. Ved treslagsskifte, med forhåndsgodkjenning av kommunen: inntil 100 kr/m3 for hogst av lauv, og inntil 70 kr/m3 av furu på høg bonitet (G17 og høyere).

Punkt 1, 2, 3 og 4 krev godkjenning av skogbrukssjef.

Retningslinjer for drift i vansklig terreng. (PDF, 814 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder