Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen.

Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til Næringsetaten i omsetningsoppgaven.

 

Hva er satsene for bevillingsgebyr?

Satsene for gebyr finner du i  alkoholforskriftens kapittel 6-1.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1760,- for salg og minimum kr 5500,- for skjenking.

 

Hvorfor sende inn omsetningsoppgave?

Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs-/skjenkested foretaket har bevilling for. Etter årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Ved avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil kommunen foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Frist for innsending

Frist for ordinær innsending av oppgaven er 1. mars. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.