Ettersøk

Har du behov for ettersøk?

Her finner du informasjon om ettersøk i Aure kommune.

Bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt

Lov om jakt og fangst (viltloven) ble endret 1. juni 2014.

Det er nå tillatt å bruke kunstig lys til

  • ettersøk av påskutt hjortevilt, og

  • motorbåt til å hente skadeskutt sjøfugl.

Meldingsplikt

Før kunstig lys benyttes skal jegeren varsle kommune, jaktrettshaver og politi, og jegeren
har bevisbyrden for at påskytingen er lovlig.

Dersom varslingen i vesentlig grad vil forsinke ettersøket kan begrunnet melding om slik
bruk av kunstig lys sendes samme instanser umiddelbart etter avsluttet søk.

Denne meldeplikten krever at kommune, rettighetshavere og politi oppretter og gjør
kjent en meldingsmottaker slik at de kan motta melding fra jegerne hele døgnet.
Ved bruk av motorbåt for å hente påskutt sjøfugl skal jegeren varsle kommune og politi
så snart som mulig.

Miljødirektoratet vil anta at det enkleste for jegerne er å sende en SMS eller e-post til
oppgitt telefonnummer eller e-postadresse, derfor må slike opprettes og informeres om
før jakta starter. Politiet nås hele døgnet ved å kontakte vaktsentralene. Ikke benytte
112.

En melding om at kunstig lys vil bli benyttet bør som minimum inneholde opplysning om
jaktområde og hvem jegeren er. Det samme gjelder for de som har benyttet motorbåt til
henting av påskutt sjøfugl. Ellers bør det være opp til den enkelte mottaker å definere
hvilke opplysninger de krever.

Når starter et ettersøk?


I forarbeidene til lovendringen heter det at; Med ettersøk menes søket som finner sted
dersom man ikke finner det påskutte dyret gjennom den umiddelbare undersøkelsen av og rundt skuddstedet.

Etter at hjortevilt er påskutt vil det som oftest gi to resultater, dyret dør eller dyret blir
skadeskutt. Er skuddet dødelig, dvs. skuddet har gått gjennom vitale organer som lunger,
hjerte eller ryggraden, kan dyret falle om på skuddplassen eller det kan løpe ut.
Fluktavstanden for dyr som er dødelig såret varierer, men som hovedregel ligger de
døde innenfor en gitt avstand. Avstanden kan variere fra noen få til et par hundre meter.
Det å finne igjen dyr som er dødelig såret er ikke definert som ettersøk.

Dårlige skudd gir skadeskyting og skadeskutt vilt kan tilbakelegge store avstander før de
blir gjenfunnet. I slike tilfeller vil dyret ikke ligge dødt innenfor den avstanden et dødelig
vilt gjenfinnes og da snakker vi om ettersøk.

Jegerne må først undersøke skuddplassen uten bruk av lys, med tanke på å finne
indikasjon på om dyret er dødelig såret. Det må også letes langs fluktretningen med
tanke på å finne dyret dødt. Når dette er gjennomført på en tilfredsstillende måte og
dyret ikke lar seg finne innenfor den avstanden et dødelig såret dyr forventes å ligge, vil
det være snakk om skadeskyting og et ettersøk kan starte.

Gi melding

Har jegeren konstatert at det påskutte dyret har beveget seg utover avstanden et
dødelig skadd dyr forventes å tilbakelegge, skal det gis beskjed til politi, rettighetshaver
og kommune om at ettersøk med bruk av lys starter. En enkel måte å gjøre dette på er å
sende en SMS til et oppgitt mobilnummer. Når dette er gjort kan kunstig lys tas i bruk for
å undersøke skuddplassen og likeså følge dyret.

Vanskelig å gi melding – manglende mobildekning


Den nye bestemmelsen gir også mulighet for at hvis det er vanskelig å gi melding og det
vil forsinke ettersøket vesentlig, kan melding gis umiddelbart etter avsluttet søk. Det
som kan vanskeliggjøre å gi melding er manglende mobildekning i det området jakten foregår.