Rovvilt

Statens naturoppsyn og rovviltoppgavene i Møre og Romsdal

  • Å forebygge miljøkriminalitet
  • Skadedokumentasjon
  • Bestandsregistrering
  • Felling av rovvilt i offentlig regi

Skadedokumentasjon og rovviltkontaktnettet i Møre og Romsdal

 

SNO har 13 rovviltkontakter fordelt på kommunene i Møre og Romsdal. Liste med navn, telefonnummer og den enkelte rovviltkontakts ansvarsområde er å finne som vedlegg.

Lokale rovviltkontakter står for feltkontroll ved skader på bufe og kontroll av meldinger om store rovdyr.

Ved en skadesituasjon der det er mistanke om at fredet rovvilt er skadevolder må bufèeier sørge for at kadaveret tildekkes slik at åtseletere ikke kommer til. La det ellers ligge mest mulig urørt. Ta bilder av kadaveret og merk funnstedet så det er lett å finne igjen (markør i tre el.l). Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig (evt GPS-pos.).

Det må så snart som mulig tas kontakt med lokal rovviltkontakt for å få dokumentert skadeårsak, men vær oppmerksom på at det ikke alltid er mulig å gjennomføre kadaverundersøkelsen på funndagen. På bakgrunn av rovviltkontaktens rapport vil regionalt rovviltansvarlig i SNO sette endelig konklusjon, og dette vil være grunnlaget når Møre og Romsdal fylke behandler søknader om erstatning.

 

Rovviltforvaltning og søknader om erstatning


Det er Møre og Romsdal fylke som skal kontaktes ved spørsmål om rovviltforvaltning, skadefelling og erstatning for rovviltskade. Eventuelle søknader om erstatning skal sendes Møre og Romsdal fylke innen 1. november i tapsåret.

 

Viktige telefonnummer

Kristoffer Kjørsvik (rådgiver viltiforvaltning) 960 14 535
SNO-Trollheimen (regionansvarlig)         959 65 128
Møre og Romsdal fylke (sentralbord )     71 25 80 00
SNO-sentralt       (sentralbord)                 73 58 09 26