Høring- Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Ny opplæringsplan trer i kraft 1. august 2024. I den forbindelse skal kommunene vedta lokale forskrifter.
Du kan sende inn din høringsuttalelse, innen 31. mai 2024.

I ny lov om grunnskoleopplæring og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) som trer i kraft fra 1. august, er det flere endringer fra dagens lov.  Blant annet er det krav om at det skal utarbeides lokale forskrifter om:

  • Skoleruta
  • Permisjon fra undervisningen
  • Skoleregler og skoledemokrati
  • Skolefritidsordning
  • Hovedmål i skolen
     

Før kommunen fastsetter ny lokal forskrift må saken være forsvarlig utredet og opplyst, jf. forvaltningsloven § 37.  Det er kommunestyret som fastsetter lokale forskrifter. 

Lokal forskrift for permisjon fra undervisning

I dagens opplæringslov er permisjon fra skolen regulert i § 2-11 (permisjon fra den pliktige opplæringa). Når det er forsvarlig, kan kommunen gi den enkelte eleven permisjon i inntil 2 uker. 

Ny lov § 2-2, fjerde ledd (plikt til grunnskoleopplæring), regulerer at kommunen kan gi permisjon fra skolen. Lengden på permisjon er ikke fastsatt i loven, men fastsettes i lokal forskrift. 

Høringsutkast forskrift om permisjon fra skolen (PDF, 117 kB)

Lokal forskrift om skolefritidsordning (SFO)

I dagens opplæringslov er skolefritidsordning regulert i § 13-7, der det stilles krav om vedtekter. 

I ny opplæringslov er skolefritidsordning regulert i § 4-5, femte ledd.  Kommunen skal fastsette forskrift. Forslag til forskrift for SFO er utarbeidet i all hovedsak i tråd med gjeldende vedtekter. 

Høringsutkast forskrift om skolefritidsordning (SFO)  (PDF, 177 kB)

Lokal forskrift om skoleregler og skoledemokrati

I dagens opplæringslov er dette regulert i § 9A-10 (ordensreglement). Lokal forskrift ble vedtatt i 2010. 

I ny opplæringslov er skoleregler hjemlet i §10-7. Utkast til ny lokal forskrift ivaretar på samme måte som tidligere elevens beste, demokrati, retter og plikter og orden og oppførsel. 

Høringsutkast forskrift om skoleregler og skoledemokrati (PDF, 184 kB)

Lokal forskrift om skolerute

I dagens opplæringslov er omfanget av grunnskoleopplæringen lovfestet i §2-2.  Kommunen gir forskrift om ferie- og fridager i skoleåret. 

I ny opplæringslov er skolerute regulert i §14-1, andre ledd. Lengden på skoleåret er samme som tidligere, der opplæring skal strekke seg over minst 38 uker innenfor ramme av 45 sammenhengende uker i skoleåret.  Aure kommune har fulgt Møre og Romsdal fylkeskommune sin skolerute gjennom flere år, og tilpasser dette også i nytt utkast til lokal forskrift. Dette har også sammenheng med gjennomføring av skoleskyss. 

Høringsutkast forskrift om skolerute (PDF, 139 kB)

Lokal forskrift om hovedmål

Ny opplæringslov §15-2 setter krav til lokal forskrift om hovedmål ved den enkelte skole. 

Utkast til lokal forskrift om hovedmål fastsetter bokmål som skriftspråk for skolene i Aure kommune. Dette skal brukes i den skriftlige opplæringa og i den skriftlige kommunikasjonen med elever og foreldre. 

Høringsutkast forskrift om hovedmål ved offentlige grunnskoler i Aure kommune (PDF, 107 kB)

Les om ny opplæringslov på Utdanningsdirektoratet sine sider

Ny opplæringslov høsten 2024

Høringsfrist og skjema for høringsuttale

Frist for å sende inn uttalelse er 31. mai 2024.

Her kan du sende inn høringsuttale