Fortsatt ledige plasser på Barnekor og Dans,

Søk via kommunens nettsider. 

Opptak gjøres fortløpende så lenge det er plasser ledige fram mot skolestart 3.september.

Kulturskolerektor Marte Rønningsbakk oppfordrer alle interesserte til å søke snarest.

Hver onsdag i Aure Arena klokka 14.45-15.45

Raskere behandling av søknader:
Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning fra august 2018

 

Alle skolene starter mandag 20.august 2018 til følgende tider:

Aure barne- og ungdomsskole: kl. 08.55

Leira skole:                                 kl. 08.55

Nordlandet skole:                      kl. 08.30

Straumsvik skole:                       kl. 08.30

Sør-Tustna skole:                       kl. 08.50

Aure voksenopplæring:              kl. 08.55

 

Velkommen til et nytt skoleår!

 

Spillemidler

Alle som søker spillemidler må sende nettsøknad via anleggsregisteret.

Det er den enkelte kommune som selv fastsetter frist for sist mulig registreringsdato. 

Aure kommune setter i år fristen for å registrere spillemiddelsøknader til        1. oktober 2018.

Det er fullt mulig å ettersende alle typer vedlegg helt fram til 15. januar 2019, som er kommunens frist for oversending til fylket. Enkelte vedlegg kan også ettersendes så sent som 1. mars 2019.

Lokal handlingsplan

Forslag til innrullering av nye anlegg må gjøres skriftlig, gjerne per epost til kommunens postmottak.

Oppgi navn på anlegget, eier, organisasjonsnummer, planlagt anleggsstart (år), ca total kostnad og budsjetterte driftskostnader. Anlegg som ønskes flyttet fra punkt 10.1 Framtidige uprioriterte anlegg til kortsiktig handlingsprogram, må meldes på samme måte.

Frist for innrullering av anlegg til kortsiktig handlingsprogram for gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er satt til 1.september 2018.

Søknadsfristen 15. august flyttes til 1. oktober.

Hovedmålet med det kommunale næringsfondet er innovasjon og næringsutvikling og den viktigste målgruppen er unge, kvinner og personer med minoritetsbakgrunn. Søknader til næringsfondet har ingen øvre beløpsgrense. Det kan som en hovedregel tildeles inntil 50% av godkjent kostnad, men tilskuddet må begrenses oppad til kr. 150.000. Tilskuddet skal ha utløsende effekt, dvs være nødvendig før søker satser.

Bedrifter kan søke om støtte til investering, markedsføring og kompetanseheving

Aure kommunes målsetting i Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2019 er at vi skal ha tre utøvere innen kultur / idrett på nasjonalt toppnivå. Stipend til idretts- og kulturtalent skal motivere til videreutvikling innen kultur og idrett.  

Det avsettes årlig en pott på kr. 30.000 til formålet og det kan gis tilskudd på kr. 5.000 – 10.000 til dekning av utgifter i forbindelse med utøvelse, utvikling og opplæring. Større beløp kan vurderes ved ekstraordinære tilfeller

  • Søkeren må være i alderen 12-25 år og være hjemmehørende i Aure kommune
  • Både enkeltpersoner og grupper / lag kan søke
  • Søkeren må ha gjort seg solid bemerket innen kultur eller idrett på regionalt nivå eller høyere. For idrettsutøvere innebærer dette minimum medaljeplass på kretsnivå.
  • Søkeren må ha ambisjoner om videre satsing, og søkerens videre utviklingspotensial må bekreftes fra lærer, trener eller andre fagpersoner
  • Søkeren må vise gode holdninger, og er et godt forbilde for andre unge
  • Søkeren må være forberedt på å yte noe tilbake, tilpasset alder, f.eks. et kort foredrag eller et kulturelt innslag. Søkeren skal også gi en kort tilbakemelding om hvordan pengene er brukt.
  • Tilskudd gis fortrinnsvis bare en gang, men det kan også søkes på nytt. Det må da kunne dokumenteres nivåheving siden sist, samt at utøveren fortsatt har utviklingsmuligheter

Søknaden sendes til postmottak@aure.kommune.no eller Aure kommune, postboks 3, 6689 Aure.

Søknadsfrist 1. september.

Kulturprisen for Aure kommune består av et pengebeløp på kr. 10.000 og diplom. Prisen blir delt ut i samråd med ordfører og prisvinner på en arena som er naturlig for prisvinneren.

Kulturprisen kan tildeles personer, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en usedvanlig innsats i kommunen innenfor området kultur og som bidrar til å videreutvikle Aure Kommune og lokalsamfunnet på en positiv måte.

Forslag på kandidater til Kulturprisen kan fremmes av enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner til hovedutvalg for kommuneutvikling.

 Forslagene må inneholde:

- Kandidatens fulle navn og adresse

- Forslagsstillerens navn og adresse

- Beskrivelse og dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater

- Kort begrunnelse for kandidaturet fra forslagsstilleren

Du kan sende inn forslag på kandidat til kulturprisen via elektronisk skjema

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn per post kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriver ikon oppe til høyre. Skjema sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

Forslag på kandidater må være innsendt innen 1. oktober

Det har vært medieoppslag om at 2 hunder måtte avlives pga mistenkt forgiftning med blågrønnalger (Cyanobakterier).

I etterkant har Aure kommune mottatt forespørsel om det er trygd å bade med mere.

Kommunelege Jacob Herman Romijn har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet og herunder følger informasjonen han har fått.

Kommunelegen vil spesielt peke på brosjyren om blågrønnalger, som er veldig god og nyttig.

Dette bildet er fra den store Flatangerbrannen i 2014

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.