Liste over takster og utlignet skatt for 2020 er utlagt til offentlig gjennomsyn på servicekontoret, Aure rådhus, i 3 uker fra 1. mars 2020.

Listen viser de skattepliktige eiendommene, skattetakstene, skattesatsen og utregnede eiendomsskattebeløp.

Onsdag 18. mars kl. 18.00 kommer Chris Tvedt til biblioteket for å snakke om sin siste bok "Formidlende omstendigheter". 

På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Tustna, vil det bli strømstans for alle kunder på Solskjeløya mandag 17. februar fra klokken 10 til ca. kl. 17.

Hvordan bestiller jeg avfallstaxi, hva kan jeg levere og hvilke regler gjelder for denne ordningen?

 

Barnehageåret går fra 15.august til 14.august.

 

 

På bakgrunn av tips fra innbyggere om mulig forurensing i området, vil Aure kommune i samarbeid med Fylkesmannen nå gjøre en ny vurdering av lokaliteten. I første omgang vil vi kartlegge hvilke stoffer vannet nedstrøms fyllinga inneholder. Resultatet av dette vil være med i vurderinga av om det er behov for fysiske tiltak som for eksempel oppsamling og rensing av sigevann og sikring av området. Det er kommunen som har ansvaret for at deponiet ikke forurenser, og må gjennomføre eventuelle tiltak. Det er Fylkesmannen som er myndighet for drift og etterdrift av deponi og kan pålegge kommunen tiltak som målinger av sigevann eller fysiske tiltak.

Møre og Romsdal fylkeskommune avslutter tilbudet om skyssbåt når fergen mellom Tømmervåg og Kristiansund er innstilt.

Skyssbåten vil gå etter oppsatt rute til og med mandag 3.februar.

Barnehagene i Aure kommune har hovedopptak for barnehageåret 2020/2021.

Søknadsfristen er 1. mars.

Grunnet bygningsarbeid med det nye Coop bygget er returpunktet i Aure sentrum for plast, glass og metallemballasje nå plassert sammen med Fretex-beholderne utenfor porten til gjenvinningsstasjonen på Kjelklia.

NEAS melder om følgende strømstanser i Aure de neste to dagene: