Utslipp og private avløpsanlegg

For å legge inn vann i bygninger uten mulighet for tilknytning til kommunalt avløpsnett, er det krav om søknad om utslipp og etablering av eget avløpsanlegg.

 

 

Utslipp av sanitæravløpsvann

  • Søknadsplikten gjelder for innlegging av vann.
  • Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom.
  • Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning.
  • Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

 

Krav til søknad ved innlegging av vann og etablering av avløpsrenseanlegg

Ved innlagt vann er tank den vanligste renseløsningen. Det er krav om vegadkomst for tømming av evt tank. Hvis det ikke er wc, kan gråvannet (avløp fra dusj og vask) ved gode sjøresipienter, slippes urenset til sjø (i lukket ledning) eller gjennomgå rensing i stedegne løsmasser aller tilsvarende. Du må søke Aure kommune om tillatelse til både utslippet og fysisk etablering av avløpsanlegget. Det er en fordel å ta kontakt med kommunen for å drøfte de prinsipielle sidene ved den planlagte løsningen før arbeidet med selve byggesaken starter. For eksempel hva som er/blir kravene for å få legge inn vann/wc.

 

Søknad om utslipptillatelse etter forurensingsforskriften kap.12

De fleste utslipp av avløpsvann kommer inn under kap.12 i forurensningsforskriften. Dette gjelder sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50pe. Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp skal den ansvarlig sørge for at det blir utarbeidet og sendt inn en skriftlig og fullstendig søknad etter kravene i forskriften.

 

Søknad om tiltak (fysisk etablering av avløpsanlegg) etter plan- og bygningsloven

Byggingen av et avløpsanlegg (tiltaket) er belagt med ansvar. Det vil si at ansvarlig utførende må ha nødvendige kvalifikasjoner, herunder ADK-sertifisering eller tilsvarende. Anbefalt framgangsmåte er derfor å ta kontakt med et firma for å få til en avtale om tiltaket. Se Plan, bygg og eiendom for mer informasjon.

 

Hvordan søker du?


Du kan søke om utslipp via elektronisk skjema - se øverst på siden.

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Dersom du foretrekker å sende inn søknad  på papir kan du benytte skriverikon som du finner i øverste høyre hjørne, etter at du er kommet inn på elektronisk skjema. Skjema skal da sendes til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Skjema kan du også få på servicekontoret.

 

Hva koster det?

Gebyr for saksbehandling av søknad om tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvann
Gebyr, tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvatn etter forurensningsloven Pris
1-3 enheter, eller tilsvarende antall pe 2.500
4-9 enheter, eller tilsvarende antall pe 3.500
10 eller flere enheter, eller tilsvarende antall pe 6.000

 

Saksbehandling etter forurensingsloven

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen 6 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig.


Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det.