Beregning av utnyttelsesgrad

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsbestemmelsene tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før. Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden.

For å regne ut dette, må du finne ut:

  • Bebygd areal. 

    Når du beregner bebygd areal skal du medregne bygningenes fotavtrykk og parkering. Alle bygninger skal medregnes, også åpent overbygget areal, for eksempel carport og bod. Du må også legge til konstruksjoner og bygningsdeler med en høyde på mer enn 0,5 m over terreng, for eksempel terrasse. Du kan bruke godkjente tegninger for din eiendom. Eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med. Se veileder hva er bebygd areal

  • Hvor stort tomten er. 

    Tomten er det arealet av eiendommen som i reguleringsplanen er avsatt til byggeområde for bolig. Det er dette arealet du skal legge til grunn når du beregner %-BYA. Du må derfor undersøke om deler av eiendommen er regulert til andre formål, for eksempel veiareal. Areal som er regulert til annet formål enn byggeområde for bolig, skal ikke tas med når du beregner % BYA. 

For veiledning kan du ta kontakt med byggesaksbehandler.  

Fullfør veilederen fra Direktoratet for byggekvalitet om grad av utnytting. Hvor stort kan du bygge?

Du finner mer om beregningsgrad i veilederen Grad av utnytting, beregnings- og måleregler (PDF 7,3MB)