Må jeg søke?

Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre, og hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Bad eller kjøkken

Du trenger ikke å søke dersom

 • du skal installere, rive, endre eller reparere våtrom eller kjøkken og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor samme bruksenhet eller branncelle.

Husk at rommet må være godkjent for varig opphold. 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • brannskillet brytes eller ved endringer i bærende vegg eller konstruksjon (brannskillet brytes som regel når sluk eller soilrør blir skiftet).
 • du skal opprette nye boenheter med bad eller kjøkken.
Bod, uthus, drivhus eller dukkestue

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. 

Disse tiltakene er frittliggende bygninger for oppbevaring av blant annet utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig eller varig opphold.

Du trenger ikke å søke dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
 • det er over 1 meter til nabogrensen
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Dersom eiendommen ikke ligger i regulert område, er tiltaket søknadspliktig. 
 • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
 • bygningen er frittliggende, på én etasje og uten kjeller
 • du ikke overskrider hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din, se Veileder for beregning av utnyttelsesgrad
 • bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag og matrikkel. Meld tiltak som ikke er søknadspliktig.

Du kan søke på egen hånd dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy (bygningen kan i tillegg ha kjeller)

Søk på egen hånd

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • bygningen er over 70 kvadratmeter eller skal brukes til beboelse.
Endre bruken av et rom

Skal du bruke bygget eller deler av det til noe annet enn det det er godkjent til? Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Eller vil du gjøre kontor om til bolig? Da må du søke om bruksendring.

Du kan søke på egen hånd dersom

 • du endrer rombruken fra tilleggsdel til hoveddel innenfor samme branncelle. (for eksempel fra bod til soverom)

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk hvis

 • du skal etablere en ny leilighet eller sekundærleilighet, for eksempel en utleieleilighet.
 • du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør i dag. Det gjelder for eksempel endring fra bolig til næringsbygg.
 • du skal endre på bærevegger eller bærende gulv.
 • du ønsker å få godkjent en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven.
Endre fasaden

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel være å bytte vinduer, endre kledning eller taktekking, sette inn en ny dør eller å innglasse balkonger.

Det er ikke alle fasadeendringer du må søke om.

Du trenger som hovedregel ikke å søke dersom

 • du skal skifte tak (vær klar over at det kan være søknadspliktig dersom det medfører at taket heves)
 • du endrer hele fasaden tilbake til en tidligere dokumentert utførelse
 • du skal skifte, sette inn eller fjerne vindu eller dør, så lenge bygningens karakter ikke endres

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom fasadeendringen:

 • endrer bygningens karakter
 • innebærer inngrep i bærende konstruksjoner
 • innebærer inngrep i brannvegger eller andre brannsikre bygningsdeler
 • er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
 • gjør at kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet ikke blir oppfylt

Vær oppmerksom på at fasadeendringer på bygninger med kulturminneinteresse oftere vil endre bygningens karakter og dermed være søknadspliktige.

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.

Garasje eller carport

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
 • det er over 1 meter til nabogrensen
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei. Dersom eiendommen ikke ligger i regulert område er tiltaket søknadspliktig.
 • Maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
 • Bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller
 • Du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din
 • Bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt. 

 

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Se veileder for unntatt søknadsplikt fra direktoratet for byggkvalitet. 

 

Du kan søke på egen hånd dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter
 • bygget er på maks én etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)

Søk på egenhånd

Ny eller utvidet avkjørsel

Hvis garasjen eller carporten utløser behov for endret eller ny avkjørsel må det samtidig søkes om dette. Du må da også vise hvordan ny avkjørsel utformes.

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • samlet bruksareal er over 70 kvadratmeter
 • bygningen er på mer enn én etasje (kjeller gjender ikke som egen etasje)

 

Ildsted eller skorstein

Du må alltid melde fra

Uavhengig av om du må sende byggesøknad eller ikke må du alltid sende melding til kommunen hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted. Dette gjør du for at Brann- og redningsetaten skal få operert raskere og tryggere hvis en brann oppstår.

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en skorstein

 

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Naust

Naust er et hus for oppbevaring og vedlikehold av båter, fiskeredskaper og utstyr for sjørelatert aktivitet

Oppføring av naust er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

 

Vilkår kommunen vanligvis vil stille ved tillatelse til oppføring av naust:

 • Naust skal brukes til oppbevaring av båt, utstyr for båt, fiskeredskap og lignende.
 • Det er ikke tillatt med varig opphold i naustene og det er ikke tillatt å omdisponere naust som fritidsbolig eller bolig.
 • Områdene rundt naustene regnes som utmark og det skal være mulig for alle å ferdes foran naust og mellom naust/naustgrupper. Ved plassering skal det tas hensyn til turveier, grøntområde osv.
 • Naust skal ikke bygges der terrenget foran naustet er slik at det ikke er egnet å dra båt ut og inn av naustet.
 • Naust bør være en bygning i én etasje med bruksareal (BRA) mindre enn 40 m². Eventuelt loftsrom skal ikke ha målverdig areal. Mønehøyde (øverste gesimshøyde for naust med takform uten møne) skal være under 5 meter fra normalt høyvann (NGO – nullpunkt landkart) eller terrengnivå under bygning.
 • Vindusarealets dagslysflate skal ikke overstige 3 prosent av hovedplanet sitt bruksareal (BRA) – dvs. maks inntil 1,2m².
 • Naustene skal være i tradisjonell stil med saltak, veggkledning i tre, stein eller torv og enkel utforming uten arker, kvister og andre takopplett, takvindu eller lignende fasadeelement.
 • Fargebruken skal være avdempet, herunder også lister og andre bygningsdetaljer.
 • Altan/utkraging er ikke tillatt.

 

 

Du kan søke på egenhånd dersom:

 • Bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) er under 70 m².

Søk på egen hånd

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom: 

 • Bygningen er over 70 m².

 

 

Påbygg, tilbygg eller kjeller

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg.

Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.

 

Du trenger ikke søke dersom

 • tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal, uten rom for varig opphold eller beboelse. Tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 m fra nabogrensen
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Dersom eiendommen ikke ligger i regulert område, er tiltaket søknadspliktig.

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at den føres inn i kommunens kartgrunnlag. 

Du kan søke på egen hånd dersom

 • tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen)

Søk på egen hånd

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • du skal bygge eller rive et påbygg.
 • tilbygget er større enn 50 kvadratmeter.
 • du skal bygge under en eksisterende bygning.
Separat boenhet

Det er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven å opprette en separat boenhet.

Boenheten må oppfylle alle krav som stilles i til boenhet i teknisk forskrift og arealplan. Dersom du vil opprette eller få godkjent en separat boenhet må du søke ved hjelp av fagfolk (ansvarlig søker). Før du engasjerer en ansvarlig søker kan det være greit at du setter deg inn i noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven.

Boenheten må:

 • tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
 • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak.
 • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
 • ha egen separat inngang
 • tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer

Du kan lese mer om de tekniske kravene hos Direktoratet for byggforvaltning. 

Gjennom vedtatte planer (som kommuneplan og reguleringsplaner) kan det også være krav som må oppfylles. Dette kan for eksempel være krav til uteareal, parkering, størrelsen på boenheten og antall boenheter i et regulert område. 

Det er ansvarlig søker som må fylle ut og sende inn søknaden for deg. Ansvarlig søker kan være en arkitekt, bygningsingeniør, tømrermester eller tilsvarende.

 

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett. Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning.

 

Utleie av boenheter

Utleie av boenheter reguleres ikke av plan- og bygningsloven, men arealet som leies ut må være godkjent som boligareal.
 

Skilt eller reklame

Du trenger ikke å søke dersom

 • skilt- og reklameinnretningen er på inntil 3 kvadratmeter og innretningen er montert flatt på veggen
 • du skal sette opp ett virksomhetsskilt, på en fasade der det ikke er andre skilt fra før 
 • det nye skiltet skal erstatte et eksisterende skilt som er godkjent av kommunen
 • skilt er uten belysning. 

Du kan søke på egen hånd dersom

 • skilt- og reklameinnretningen er mindre enn 6,5 kvadratmeter montert på vegg, eller er inntil 3,5 meter høy og inntil 1,5 meter bred montert frittstående i terrenget

Søk på egen hånd

Vær oppmerksom på følgende:

Disse bestemmelsene gjelder ikke plassering av skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre en fare for personsikkerhet, og heller ikke når flere skilt skal monteres på samme sted eller på samme fasade. Eksempelvis regnes montering av skilt på fasaden mot et fortau som en fare for personsikkerhet.

Alle type skilt på bevaringsverdige bygg må du søke.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • skiltet skal føres opp eller tas ned på fasade over fortau eller andre folksomme områder
 • du skal montere eller ta ned flere skilt på samme fasade
 • skiltet er større enn 6,5 kvadratmeter, høyere enn 3,5 meter, og bredere enn 1,5 meter
Små endringer innendørs

Dette gjelder kun for installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner. Tiltaket må ikke berøre bærende konstruksjoner og ikke bryte branncellen.

Du trenger ikke søke om å

 • sette opp, flytte eller rive en ikke-bærende vegg innenfor en og samme branncelle
 • Installering, endring og reparasjon av våtrom innenfor en bruks-enhet eller branncelle
 • Installering og endring av enkle installasjoner innenfor en bruks-enhet eller branncelle
Terasse, platting, veranda eller balkong
 • Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.
 • Veranda er en åpen bygningsdel, understøttet og eventuelt overdekket av tak. Den kan også være lukket, som for eksempel en glassveranda.
 • Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på bygningens fasade. Den er omgitt av rekkverk og ikke understøttet.

 

Du trenger ikke søke dersom

 • terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng. (slike terrasser og plattinger omfattes ikke av avstandskravet, og kan plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter)
 • verandaen er inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal. Verandaen må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 meter fra nabogrensen. OBS - du må også passe på at utnyttelsesgrad for eiendommen ikke blir overskredet, og at verandaen ikke kommer i konflikt med eventuelle bevaringsverdige hensyn for bygget.
 • tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. (hvor nær du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. 

 

Du kan søke på egen hånd dersom

 • terrassen/plattingen er under 50 kvadratmeter
 • verandaen er mellom 15-50 kvadratmeter og bygges eller rives på enebolig, tomannsbolig eller mindre rekkehus

Søk på egen hånd

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • terrassen/plattingen er over 50 kvadratmeter.
 • du skal bygge eller rive en takterrasse.
 • du skal bygge eller rive en balkong.
Øvrige tiltak

Skal du bygge, rive eller endre noe du ikke finner på nettstedet?

Ta kontakt med våre byggesaksbehandlere for veiledning.

Kontaktinformasjon

Marit Klungen
Leder plan- og byggesak
E-post
Telefon 91 30 76 20

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure