Tidligpensjon for jordbrukere

 

Alle som driver med jordbruk, men spesielt de som ønsker å overlate driften til noen andre og trekke seg tilbake.

Det blir utbetalt enten en énbruker- eller tobrukerpensjon. Tobrukerpensjon er aktuelt i de tilfelle der også brukerens ektefelle/samboer har tatt aktivt del i driften. Pensjonen blir utbetalt til og med den måneden brukeren fyller 67 år, med mindre brukeren får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen.

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratet sine nettsider

 

Hvordan søker du?

Du må ha fødselsnummer (11 siffer) og inntektsopplysninger tilgjengelig når du skal fylle ut skjemaet. Se ellers informasjon inne på skjemaet. Søknaden sendes til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

 

Søk om tidligpensjon for jordbrukere

 

Hvilke vedlegg må du legge ved søknaden?

 • Bekreftet ligning for årene som inngår i referanseperioden
 • Tinglyst skjøte
 • Evnt. søknad om dispensasjon


Kriterier og vilkår for å motta tidligpensjon

 • Brukeren må være fylt 62 år
 • Landbrukseinedommen må være overdratt til ny eier eller forpaktingsavtalen må være oppsagt
 • Brukeren må ha vært gårdbruker i minst 15 år
 • Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vært minst kr 90 000 i referanseperioden som er satt til fem år
 • Minst 25 % av inntekten fra jordbruk/gartneri og skogbruk skal være inntekt fra jordbruk/gartneri
 • Minst 67 % av samlet inntekt må være næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk eller brukarens og ektefellens/samboerens samlede næringsinntekt fra bruket må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter

 

Krav for å motta tobrukerpensjon

Ved tobrukerpensjon er det i tillegg òg krav om at

 • ektefelle/samboer må ha fylt 57 år
 • ektefelle/samboer må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen i de siste fem årene
 • brukerens og ektefellens/samboerens samlede næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må utgjøre minst 50 % av de samlede inntektene
 • ektefelle/samboer kan ikke ha annen inntekt på mer enn kr 100 000 utenom bruket i referanseperioden

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder.

 

Saksbehandling

Kommunen kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegg er med. Søknaden sendes fylkesmannens landbruksavdeling som gjør vedtak i saken. Statens landbruksforvaltning utbetaler pensjonen kvartalsvis.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statens landbruksforvaltning, som avgjør om klagen skal tas til følge.