Tilskudd til drenering av jordbruksjord

God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper ut mindre lystgass enn vannmettet jord. 

Her kan du søke om tilskudd til drenering 

Søknadsfrist for tilskudd til drenering er i Aure kommune satt til 15.mars. 

Formålet med tilskuddet

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord, redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag, samt føre til økt matproduksjon. 

Saksbehandling 

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd i tråd med nasjonal forskrift. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. 

Kommunen skal behandle søknaden så snart som mulig etter søknadsfrist. 

Digital utbetalingsanmodning for søker i Altinn

Digital utbetalingsanmodning for søkere via Altinn er nå tilgjengelig. Du finner informasjon om dette på Landbruksdirektoratets nettside om tilskudd til drenering.

Landbruksdirektoratet har laget nytt rapporteringsskjema som er obligatorisk å legge ved utbetalingsanmodningen:

Mal for rapportering av drenering (DOCX, 45 kB) 

I tillegg skal, som tidligere, søker legge ved grøftekart. Påse at kartert i samsvar med krav til grøftekart i tilskuddsbrevet. 

Saksbehandler kan som tidligere registrere utbetalingsanmodning på vegne av søker i Agros

Hvis kommunen har mottatt skriftlig utbetalingsanmodning fra søker utenom Agros, må saksbehandler registrere utbetalingsanmodningen i Agros på vegne av søker. 

Saksbehandler skal behandle digital utbetalingsanmodning i Agros

Saksbehandler vil motta utbetalingsanmodningen fra søker som ny oppgave på sin arbeidsbenk. Saksbehandler kan foreta delutbetaling, sluttutbetaling og avvisning av utbetalingsanmodning via Agros.  

Mer informasjon

Utfyllende informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets nettside