SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

SMIL-midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom.

Her kan du søke SMIL-midler

 

Søknadsfristen for Aure kommune er 1. april.

 

Formålet med SMIL-ordningen

er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets naturlandskap og redusere forurensninger fra jordbruket ut over det som skal forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut i fra lokale målsettinger og strategier.

Foretaket skal lage en plan der miljøtiltaket beskrives og der prosjektets/tiltakets mål er satt opp og kartfestet.

Fylkesmannen fordeler midlene til kommunen. Kommunen står fritt i sin organisering av arbeidet med forvaltningen av denne disposisjonsrammen.

Kulturlandskapstiltak

er tiltak som ved skjøtsel, vedlikehold og istandsetting:

  •  ivaretar biologisk mangfold og holder kulturlandskapet i hevd.
  • tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landbrukets kulturlandskap, og som holder verdifulle områder åpne
  •  ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdige bygninger

Forurensningstiltak

er tiltak som skal redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket i jord, luft og vann, og kan omfatte blant annet:

  • Fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • Leplanting
  • Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp, og avskjæringsgrøfter mot skog og utmark
  • Bygge utvendig lagerplass for rundball for å hindre avrenning av pressaft.

 

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune  (PDF, 458 kB)

 

Saksbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan sende inn klage via elektronisk skjema.


Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Det sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

Kontaktinformasjon

Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 71 64 74 40

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure