SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

 

Hvem kan søke om SMIL-midler?

Søkere  må ha  har rett til produksjonstilskudd for å kunne få SMIL-midler.

Hvordan søker du?

Bruk skjemaet som du finner øverst på siden.

Du må ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig ved utfylling av skjemaet. Søknaden sendes til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Hvilke vedlegg må du legge ved søknaden?

  • Kart/foto/tegninger
  • Plan med beskrivelser
  • Evnt. avtaler med andre grunneiere/naboer
  • Evnt. kostnadsoverslag fra bygningskyndig
  • Evnt. omtale av verneverdi
  • Evnt. opplysninger om beiterett

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. april

 

Om SMIL-midler

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Foretaket skal  lage en plan, der miljøtiltaket blir beskrevet og der målene med prosjektet eller tiltaket er satt opp og kartfestet. 

Fylkesmannen fordeler midlene til kommunene. Kommunene står fritt i sin organisering av arbeidet med forvaltningen av denne disposisjonsrammen.

 

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune  (PDF, 153 kB)

 

Saksbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan sende inn klage via elektronisk skjema.


Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Det sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

Kontaktinformasjon

Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 64 74 40

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure