Gjødselplan

Etter forskrift om gjødslingsplanlegging er alle som driver jordbruk, og som har rett til produksjonstilskudd, pliktig til å ha årlig gjødselplan.

Formål

Gjødslingsplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer. Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet, og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel.

Dispensasjon

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om årlig gjødslingsplan dersom det er 5 gjødselsdyrenheter (GDE) eller færre. I slike tilfeller kan kommunen godkjenne 5-årig gjødselplan. 

Utregning av gjødseldyrenheter (GDE)

I utregning av GDE kan vi korrigere for slik beitemark som ikke er spredemark i henhold til definisjonen. Vi tar da utgangspunkt i brutto GDE og beregner oss fram til netto GDE. Utmark er ikke slik spredemark og kan da trekkes fra. Innmarksbeite er heller ikke slik spredemark og kan også trekkes fra dersom det ikke inngår i spredemark etter spesiell godkjenning.

For dyr som beiter delvis utenfor spredearealet blir det gjort en fordeling mellom fôropptak på spredearealet og fôropptak utenom spredearealet for å beregne netto GDE.

Eksempel:

42 voksne sauer, 6 brutto GDE. Med 16 uker beite på innmarksbeite og/ eller utmarksbeite, blir GDE redusert med 2 GDE til 4 netto GDE. 5 GDE eller mindre gir kommunen anledning til å godkjenne 5 årig gjødselplan.

Spredeareal = fulldyrket og overflatedyrket areal. Kommunen kan etter søknad godkjenne innmarksbeite som spredeareal.

Forskrift om gjødslingsplanlegging gjelder alle som disponerer jordbruksmark og som har rett til produksjonstilskudd.

Mer informasjon om gjødselplan 

Det er ikke fastsett krav til kven som kan utarbeide en gjødslingsplan, men vi ser at det i all hovedsak er landbruksrådgiving som står for gjødslingsplanlegging her i fylket.

Ved Landbruksdirektoratet kan dere lese mer om gjødselplan