Koordinerende enhet

Aure kommune gir tilbud om individuell plan, ansvarsgruppe og brukerkoordinator til dem som har krav på det. Dersom du har behov for samordning av tjenester kan du søke kommunen om å få dette.

Kontaktpunkt for samarbeid

Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt og pådriver for samarbeid.

 

Et sted å henvende seg

I kommunen skal den koordinerende enheten være et sted å henvende seg. Enhet skal være en tydelig adresse for enkeltpersoner med behov for habilitering og rehabilitering, et kontaktpunkt for interne og eksterne samarbeidspartnere.


Brukerperspektiv

Kommunen skal etablere og utvikle et system som sikrer at tjenestene som tilbys er samordnet, tverrfaglig og planmessig og ytes ut fra et brukerperspektiv for eksempel gjennom bruk av individuell plan. Tjenestene skal tilbys og ytes i eller nærmest mulig brukerens vante miljø og i en for brukeren meningsfylt sammenheng.


Sikre god samhandling

Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. Den koordinerende enheten skal sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Koordinerende enhet skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå.

 

Organisering koordinerende enhet

  • Enhetsleder for skole

  • Enhetsleder barnehage

  • Enhetsleder Hjemmetjenesten

  • Enhetsleder Sykehjem

  • Enhetsleder Habilitering og demensomsorg

  • Enhetsleder NAV

  • Enhetsleder Helse og Familie

  • Ansatt i psykisk helsearbeid