Fellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse. 

Vald og bestandsplan

Grunneieren kan utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for et vald eller et bestandsområde som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden.

Det må foreligge en godkjenning av vald for elg, hjort, rådyr eller villrein for å få fellingstillatelse. Kommunen fastsetter minstearealet som er det areal som grunneier må disponere for å få fellingstillatelse for ett dyr.

 

Fellingsavgift

Det er ikke fellingsavgift for rådyr. Kommunen fastsetter fellingsavgift for elg og hjort.

Fellingsavgifter - jakt
Type fellingsavgift Pris per dyr
Fellingsavgift elg, voksen 580
Fellingsavgift elg, kalv 290
Fellingsavgift hjort, voksen 450
Fellingsavgift hjort, kalv 225

 

Godkjente vald trenger ikke å søke om fellingstillatelse. Kommunen utsteder en årlig fellingstillatelse og sender den til valdansvarlig representant. Foreligger det en godkjent bestandsplan, utstedes alle fellingstillatelser første året for hele bestandsplanperioden.

Klage

Du kan klage på antall dyr du har fått fellingstillatelse for (og det tellende arealet som ligger til grunn for dette) innen en frist på tre uker fra du mottok tillatelsen. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gi deg veiledning.

Klage på vedtak

Dersom du ikke ønsker å benytte elektronisk innsending kan du skrive ut skjemaet via skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få utlevert skjema på servicekontoret. Det sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Miljødirektoratet for vedtak gjort av villreinnemnda. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis du ikke gis fullt medhold, vil saken gå videre til klageinstansen.