Spredning av husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er viktig for plantenæring, men også opphav til miljøproblemer. Det finnes flere krav og virkemidler som skal medvirke til god utnytting av gjødsla.

Om husdyrgjødsel

Forskrift om organisk gjødsel stiller krav til lager og spredning for å unngå at gjødsla havner på avveie. For å være berettiget tilskudd kreves det at gårdbrukeren har en gjødslingsplan. 

Når er det lov å spre husdyrgjødsel?

Ut i fra Forskrift om husdyrgjødsel er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel i perioden fra og med 1.november til og med 15. februar. Det er ikke tillatt å spre på snødekket eller frossen mark, uansett dato.

Gjødselforskriften fastslår at det kun er lov å spre husdyrgjødsel uten nedmolding fram til 1. september. I den kommunale forskriften om spredning av husdyrgjødsel (PDF, 534 kB) står det at spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde skal gjøres senest innen 1.oktober. 

Kan fristen forlenges?

Hvis det er klimatiske forhold til det, kan kommunen i forskrift eller ved enkeltvedtak fastsette at det er anledning å spre fram til 1. oktober. I Aure kommune er det fattet slik vedtak.

Bruk av gjødselvarer skal i henhold til forskriften inngå i gjødslingsplan jfr. forskrift om gjødselplanlegging. 

Særskilte tilskuddsordninger rettet mot gjødsling

Det finnes tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel gjennom Regionalt miljøprogram. Det kan blant annet gis tilskudd til spredemetoder som fører gjødsla raskere ned, på eller i bakken, og tilskudd til spredning i vekstsesong(innen 10. august).