Regionalt miljøprogram

Miljøprogrammet skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

Her kan du søke om Regionalt miljøtilskudd

Søknaden åpnes fra 15.september. 
Søknadsfrist for tiltaket er 15.oktober

Hvem kan søke

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke om tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. 

Mer informasjon

Informasjon om fylkesvise retningslinjer kan du finne hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal sin hjemmeside
Utfyllende informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside