Leie av jord

Fra 1. september 2017 er reglene om driveplikt på jordbruksarealer endret. Så lenge du eier en  landbrukseiendom har du en plikt til å drive eiendommens jordbruksareal.

Driveplikten fremgår av §8 i jordloven (lov av 12. mai 1995).

Jordloven § 8 slår fast at jordbruksareal skal drivast. Som jordbruksareal regnes etter denne bestemmelsen fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite slik disse er definert i AR5, arealklassifiseringene fra Gårdskart.

For at driveplikten skal være oppfylt, må jorda holdes i en slik stand at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene må høstes og kultiveres årlig.

Du som eier kan velge å oppfylle driveplikten ved bortleie. Følgende vilkår må da oppfylles:

  • det må inngås skriftlig leiekontrakt mellom eier og leietaker
  • leietiden kan ikke være kortere enn 10 år, og leiekontrakten kan ikke sies opp av eier i leietiden
  • jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i drift
  • leieavtalen må føre til en driftsmessig god løsning
  • leieavtalen må sendes til kommunen som skal kontrollere om ovennevnte vilkår er oppfylt.

Forslag til jordleieavtale:

Mal jordleieavtale (PDF, 130 kB)

Kopi av inngåtte jordleieavtaler skal sendes til kommunen. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon om driveplikt og jordleieavtale.