Garasje, carport og bod

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom:

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
 • det er over 1 meter til nabogrensen
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei. Dersom eiendommen ikke ligger i regulert område er tiltaket søknadspliktig.
 • Maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
 • Bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller
 • Du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din
 • Bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt. 

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Se veileder for unntatt søknadsplikt fra direktoratet for byggkvalitet

 

Du kan søke på egen hånd dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter
 • bygget er på maks én etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)

Søk på egenhånd

 

Ny eller utvidet avkjørsel

Hvis garasjen eller carporten utløser behov for endret eller ny avkjørsel må det samtidig søkes om dette. Du må da også vise hvordan ny avkjørsel utformes.

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • samlet bruksareal er over 70 kvadratmeter
 • bygningen er på mer enn én etasje (kjeller gjender ikke som egen etasje)