Si din mening i plansaker

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres (få si sin mening) før det fattes beslutning i saken. Denne prosessen kalles for en høring eller offentlig ettersyn.

 

Når kan du påvirke reguleringsplanen?

En viktig del av arbeidet med reguleringsplaner er innsamling av innspill fra innbyggerne. Man kan komme med innspill i flere faser av i planarbeidet: når planarbeid settes i gang og når planforslag er utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn (høring).

Etter politisk vedtak om igangsettelse av planarbeid gjennomføres det varsling. Det annonseres i lokale aviser og på kommunens hjemmeside. Berørte grunneiere varsles særskilt.

Når kommunen legger et planforslag ut til offentlig ettersyn, får alle mulighet til å komme med innspill til det. Offentlig ettersyn gjennomføres i minst 6 uker. Innspill og merknader til planforslag ved offentlig ettersyn sendes til kommunen.

Høring av arealplan er lovregulert gjennom forvaltningslovens § 16 og plan- og bygningslovens §§ 11-14 og 12-10.

Her finner du oversikt over planer som ligger ute til offentlig ettersyn.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 913 09 519

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure