Plankunngjøringer

Her vil du finne informasjon om planer som det er meldt oppstart av, skal til høring/ offentlig ettersyn eller som er vedtatt.

 

Melding om oppstart av planarbeid

 

For disse sakene har Aure kommune mottatt melding om oppstart av planarbeid:


Merknader til disse sakene skal sendes til planlegger, som i planbeskrivelsen skal redegjøre for mottatte merknader i planarbeidet og komme med en vurdering av disse.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Mjosundet Industriområde

 

Planprogram til offentlig ettersyn

 

For disse planarbeidene har Aure kommune mottatt forslag til planprogram:

 

 

Planer ute til offentlig ettersyn

 

Disse planene har Aure kommune vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn, og merknader til disse skal sendes til Aure kommune:

Ingen planer for øyeblikket.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

 

Vedtatte planer

 

Dette er kunngjøringene av de siste vedtatte planene i Aure kommune:

 

Klagerett skal gå frem av kunngjøring eller saksfremlegg. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan i henhold til Plan- og bygningslovens §§12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Aure kommune, innen 3 uker fra offentlig kunngjøring. Krav om
erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra den offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Aure kommune.

 

Andre kommunale planer og saker til høring

 

Her finner du andre kommunale planer og saker som Aure kommune ønsker tilbakemeldinger på.

 

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 91 30 95 19

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure