Plankunngjøringer

Her vil du finne informasjon om planer som det er meldt oppstart av, skal til høring/ offentlig ettersyn eller som er vedtatt.

 

Melding om oppstart av planarbeid

 

For disse sakene har Aure kommune mottatt melding om oppstart av planarbeid:

Varsel om oppstart detaljregulering Storberget barnehage, nye veger og omregulering Myravegen/Myratunet - Aure kommune. (PDF, 5 MB)


Merknader til disse sakene skal sendes til planlegger, som i planbeskrivelsen skal redegjøre for mottatte merknader i planarbeidet og komme med en vurdering av disse.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Mjosundet Industriområde

 

Planprogram til offentlig ettersyn

 

For disse planarbeidene har Aure kommune mottatt forslag til planprogram:

 

 

Planer ute til offentlig ettersyn

 

Disse planene har Aure kommune vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn, og merknader til disse skal sendes til Aure kommune:

Ingen planer for øyeblikket.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

 

Vedtatte planer

 

Dette er kunngjøringene av de siste vedtatte planene i Aure kommune:

 

Klagerett skal gå frem av kunngjøring eller saksfremlegg. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan i henhold til Plan- og bygningslovens §§12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Aure kommune, innen 3 uker fra offentlig kunngjøring. Krav om
erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra den offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Aure kommune.

 

Andre kommunale planer og saker til høring

 

Her finner du andre kommunale planer og saker som Aure kommune ønsker tilbakemeldinger på.

 

Artikkelliste