Overordnet kommuneplan

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Samfunnsdelen  (PDF, 4 MB) av kommuneplanen for Aure kommune ble vedtatt av kommunestyret den 22. juni 2021.

Veileder til kommuneplanens samfunnsdel.

 

Kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Den skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Veileder til kommuneplanens arealdel

Arealdelen av kommuneplanen 2016-2026

 

 
 
 

Sjøområdeplan Nordmøre

Aure kommune har deltatt i et interkommunalt plansamarbeid som endte opp i en felles sjøarealplan for 11 kommuner på Nordmøre. Denne planen omhandler sjøarealene i Aure kommune.

 
 
 
 
 

Nærmere opplysninger om prosessen og utfyllende dokumenter finnes på Tingvoll kommune si hjemmeside.

 

Eldre utgaver av kommuneplanens arealdel

Her følger eldre utgaver av kommuneplanens arealdel.

OBS: Disse er ikke gjeldende, da de er erstattet av kommuneplanens arealdel 2016-2026:

Arealdelen av kommuneplanen 2008-2019 (PDF, 5 MB)

Her finner du eldre og utgåtte oversiktskart over: