Motorferdsel i utmark

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag inneholder i utgangspunktet et generelt forbud mot motorferdsel i utmark. Dette gjelder blant annet bruk av terrenggående kjøretøy, snøscooter, landing med luftfartøy og bruk av motorbåt i ferskvatn som er mindre enn 2 km².

Hvem kan benytte motorkjøretøy i utmark?

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen.

Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring.

Hvordan søker du?

Du kan søke via elektronisk skjema - se knapp øverst på siden.

Søknad kan også sendes i papirversjon. Gå da inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få utlevert skjemaet på servicekontoret. Send da søknaden til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt;

  • når fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer)
  • når hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte
  • når institusjoner eller ideelle organisasjoner har gruppeturer for beboere, pensjonister eller forflytningshemmede

Kommunen (eller fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til.  Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Vedlegg til søknaden

• Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
• Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
• Kart som viser kjøretraseen
• Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Søknad om dispensasjon må sendes kommunen i god tid før transporten skal skje.

 

Saksbehandling

I unntakstilfelle og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.  Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere en del miljørettslige prinsipper (se naturmangfoldloven).

Kommunen har hjemmel for å gi dispensasjon for transportformål som lovverket i utgangspunktet forbyr.  .

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klage på enkeltvedtak

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Skjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.