Budsjett- og økonomiplan 2023-2026

Her finner du dokumentene som danner grunnlaget for budsjettet for 2023 og økonomiplanen for de neste fire årene. 

Se link til sak 

55/22 - Budsjett 2023 og ØKPL 2023-2026