Spesialundervisning og PPT

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Krav til skolen


Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

Slik søker du

  1. Ta kontakt med aktuell skole/elevens skole
  2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
  3. Skolen henviser til PPT
    PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis, innen 90 dager
  4. Rektor fatter vedtak om spesialundervisning
    Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. 
  5. Elev/foresatte må samtykke  før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes

Klage

Ønsker du å klage på vedtaket må du sende en klage til skolen som har fattet vedtaket.

 

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste, og betjener kommunene Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. Kontoret er lokalisert i Kristiansund, som er vertskommune.

PPT for Ytre Nordmøre administrerer Syns- og audiopedagogtjenesten for Nordmøre. 

Kontaktinformasjon PPT Ytre Nordmøre

Helsehuset
Rådhusbakken 3
6522 Frei
tlf.:  71 57 52 55
e-post:  pptytre@pptnordmore.no