Organisering av forvaltningsområder

Grunneierorganisasjonene ved Norges bondelag og skogeierforbundet har i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning vedtatt at fra 2006 skal forvaltningen av hjortevilt skje med grunneierstyrt forvaltning basert på 3 -5 årlige forvaltningsplaner. For at dette skal la seg gjennomføre må det til en omfattende omorganisering av jaktvaldene til større enheter.

Forvaltning og jaktutøvelse

Det er viktig å merke seg at dette kun gjelder forvaltningen og ikke jaktutøvelsen. Det vil si at de gamle valdene fortsetter som før som jaktfelt i et større forvaltningsområde. Mulighetene for samarbeid kan med denne organiseringen bli både større og bedre.

Ressursutvalget vedtok i sak 0017/04 at følgende kriterier skal ligge til grunn for oppretting av forvaltningsområde og forvaltningsplan:

  •  Et forvaltningsplanområde skal være på minimum 30.000 dekar.
  •  Inneholde på hvilken måte det er organisert.
  •  Inneholde hvilken status er det på hjorteviltstammene i planområdet.
  •  Inneholde hvilke mål har planområdet med hjorteviltstammene.
  •  Inneholde hvordan målene skal nås.
  •  Forholdet til allmennheten i jakttiden.