Kommunalt viltfond

Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond.

Øvrige kommuner kan etablere et slikt viltfond i samsvar med reglene i denne forskrift. Fylkeskommuner som mottar overføring fra statlig viltfond skal etablere fylkeskommunale viltfond.

Formålet med kommunale viltfond

er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen.

 

Som inntekter til det kommunale viltfondet skal regnes:

  • Offentlig fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen.
  • Tilskudd fra det statlige viltfondet
  • Fondets årlige avkastning

 

Som inntekter til det kommunale viltfondet kan regnes:

  • Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever samt hjortevilt og bever som felles etter tillatelse gitt i medhold av naturmangfoldloven § 18.
  • Eventuelle kommunale avsetninger
  • Eventuelt andre midler

 

Kommunalt viltfond kan brukes til:

  • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet,

jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i

regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

  • Å dekke kommunens oppgaver til ettersøk og håndtering av skadd vilt og

fallvilt i kommunen

  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.