Overtagelse av landbrukseiendom

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom generelt og fastsetter at det er nødvendig med konsesjon for å erverve fast eiendom. Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.

Når skal det søkes konsesjon?

  1. Når du skal overta en landbrukseiendom med boplikt av nær slekt, men ikke har til hensikt å oppfylle boplikten.
  2. Når en landbrukseiendom selges utenfor familie, i det åpne marked e.l. og er over 100 dekar totalt. 

Landbrukseiendommer med boplikt er bebygde eiendommer der fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 dekar, eller eiendommen har mer enn 500 dekar produktiv skog. Som bebygd eiendom regnes eiendom med bebyggelse som er/har vært nyttet som helårsbolig. Kommunen kan også sette vilkår om boplikt, jfr §11 i konsesjonsloven dersom eiendommen har over 35 dekar dyrka jord, eller er over 100 dekar totalt. Boplikt innebærer at du innen ett år fra overtakelsen bosetter deg på eiendommen og bor der i minst 5 år.

Hvordan søker du?

Søknadskjema finner du øverst på siden. Søknad med vedlegg sendes til postmottak hos din kommune. 
Se rettledning om utfylling av skjema som følger med søknadsskjema. 

Vedlegg til søknaden

  • Hjemmelsdokumentet (skjøtet)
  • Kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes

Søknadsfristen er fire uker etter at avtalen ble gjort eller du fikk rådighet over eiendommen

Når skal det søkes om egenerklæring om konsesjonsfrihet?

  1. Dersom du skal overta en landbrukseiendom innad i nær slekt, og har til hensikt å bebo eiendommen
  2. Dersom landbrukeiendommen har under 35 dekar dyrka jord eller har mindre enn 500 dekar produktiv skog.(stilles ikke krav om boplikt) 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan være nødvendig å foreta en befaring og oppmåling av eiendommen. Søknaden skal i hovedsak vurderes og behandles politisk. Deretter fattes det et vedtak. 

I vurderingen av søknaden skal kommunen legge særlig vekt på § 1 og §9 i konsesjonsloven:
Din tilknytning til eiendommen og livssituasjonen din kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

Vil du klage?

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klage på vedtak

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret. Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Gebyr for behandling av søknader

Fastsatt i forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv. (29.12.1993) § 2. For behandling av søknader nevnt i § 1 skal det betales 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, og 2 promille av det overskytende beløp. Gebyret skal ikke være lavere enn kr. 800,- (grunngebyret) og ikke høyere enn kr. 5000-,
Det skal ikke betales gebyr når søknad om konsesjon gjelder utsettelse av boplikt ved overtakelse i nær slekt.

Mer informasjon?