Havbruk

I Aure kommune er flere av verdens ledene oppdrettsaktører tilstede.   Det er anlegg som er lokalisert både i sjø og som landanlegg. I kommuneplanens arealdel er det satt av betydelige arealer til akvakulturnæringen.  Konkret utnyttelse av arealene styres gjennom konsesjonsbehandling av søknader.

Du må ha konsesjon for å etablere virksomhet innenfor oppdrett. Fylkeskommunen har en viktig rolle i akvakulturforvaltningen.

Aure kommune sin rolle i konsesjonssaker er knyttet til å vurdere arealbruken, kommunen koordinerer på oppdrag av konsesjonsmyndigheten utlegging av søknader om konsesjon til offentlig ettersyn og tar imot høringsuttalelser. Kommunen gir uttalelse om arealbruken for den omsøkte konsesjonen i forhold til planer og uttalelser som er kommet inn.

Akvakulturforvaltning (Havbruk / fiskeoppdrett)

Fylkeskommunane er tildelingsmyndighet innan akvakultur jf. akvakulturloven.

Fylkeskommunen behandler følgende søknader:

  • Lokalitetssøknader ved eksisterende konsesjoner, som fff.eks. nye lokaliteter, biomasseutviding, endret anleggsplassering, m.fl.
  • Havbeitekonsesjon, hummer og kamskjell
  • Konsesjon til settefisk, alle arter
  • Konsesjon til alle andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (ikke fremmede arter).
  • Fylkeskommunen fatter, på bakgrunn av vedtak fra fylkesmannen, mattilsynet og kystverket samt uttalelse fra fylkesmannen, kommunen, fiskeridirektoratets region, endelig vedtak etter akvakulturloven. Saksbehandlingstiden skal ikke overskride 22 uker totalt fra akvakultursøknaden er vurdert komplett.
  • Konsesjonar til laks, regnbueærret og ørret blir tildelt fra nærings- og fiskeridepartementet, men utløser behov for melding eller lokalitetsklarering hos fylkeskommunen. Spesialløyve som visningskonsesjon, undervisningskonsesjon og FoU-konsesjon blir tildelt fra Fiskeridirektoratet sentralt, men utløser behov for melding eller lokalitetsklarering hos fylkeskommunen.

 

Fiskeriene i Aure

Fiske har lange tradisjoner i Aure kommune og er fortsatt en viktig næring. Det er et fiskemottak i kommunen som er lokalisert til Bekkholmen i Kråksundet. I kommunen er det flere fiskerihavner.

I Aure kommune er det etablert et eget lånefond for fiskeriformål. Det er utarbeidet egne vedtekter for forvaltningen av fiskerifondet. (PDF, 102 kB)