Postliste (brev til og fra kommunen)

I postlisten kan du søke etter og lese post til og fra kommunen.

Postliste (offentlig journal)

 

Be om innsyn

 

Om postlista

Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til regler i forskrift om offentlige arkiver av 11.desember 1998 (arkivforskriften). Inngående post i kommunens sentrale post/saksbehandlingssystem fordeles til saksbehandlere som har ansvar for den videre oppfølging og behandling av saken, samt offentlighetsvurdering.

Postlista har 4 dagers forsinkelse fra journalføringsdato.

 

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Som part i en sak har du utvidet innsynsrett. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). 

Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet.

Hvordan be om innsynsrett?

Du kan be om innsynsrett direkte i saken i postlista.

 

Saksbehandlingstid for innsyn

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke har fått svar innen fem dager, er det å betrakte som avslag på begjæring om innsyn, og du kan rette en skriftlig klage til kommunen.

Mulighet til å klage

Hvis ditt krav om innsyn blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Den som har fått avslag kan innen 3 uker kreve å få en begrunnelse på avslaget.

Hvis kommunen oppretterholder avslaget, kan dette klages inn for Fylkesmannen Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig.

I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent elt eller delvis etter regelen om mer innsyn.

Skjema for klage

 

Skal du sende brev eller e-post til Aure kommune? Da må du tenke på følgende:

  • All sakspost (også epost) til og fra kommunen er offentlig om den ikke er underlagt taushetsplikt
  • All sakspost kommer på postlisten, den er offentlig og tilgjengelig på internett
  • Alle inngående og utgående dokumenter kan leses direkte på nett via postlisten, om de ikke er unntatt offentlighet


Du kan derfor finne igjen brevet ditt omtalt, sitert fra eller til og med fullstendig gjengitt i avisen, nyhetene, på radio og TV. Vi oppfordrer lokalavisene til å kontakte avsender om de vil gjengi hele eller store deler av brev til oss fra privatpersoner, men de har ikke plikt til dette.

I postlisten kan du se på dokumenter sendt til eller fra kommunen, med mindre det er taushetsbelagte dokumenter. Dokumenter som ikke skal skjermes vil kunne leses på våre postlister i fulltekst.

Dette gjelder alle dokumenter som er journalført fra og med 17.06.2019, og som ikke er unntatt offentlighet.

 

Sikker forsendelse av brev med sensitivt innhold

Hvis du skal sende oss brev med for eksempel sensitive personopplysninger, skal du bruke eDialog.

Det er fordi e-post ikke er en trygg forsendelsesmåte, hvor i verste fall personopplysninger kan komme på avveie.

Er du i tvil om hva som er sensitivt innhold, kan du slå opp i Offentlighetsloven.

 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg virksomhet (offentlighetsloven), § 3.

Dersom du mener at det er feil at det aktuelle dokumentet er unntatt offentlighet og at mer eller all informasjon om dokumentet skulle vært tilgjengelig, vennligst ta kontakt med saksbehandler som står registrert på den aktuelle saken.