Dispensasjon

Dispensasjon gir deg rett til å gjøre noe selv om det er i strid med krav i plan- og bygningsloven, forskrift til loven eller arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan) og vedtekter (parkerings- og skiltvedtekter).

 

Enkelt sagt: dispensasjon er en tillatelse til å bygge noe som i utgangspunktet ikke er tillatt.

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lov, forskrift og reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke dispensasjon fra regelverket. En dispensasjon innebærer at det gjøres unntak fra regelen som tiltaket ditt bryter med. Dispensasjonen gjelder kun for det aktuelle tiltaket og kan ikke brukes om igjen.  

 

Eksempler på tilfeller der søknad om dispensasjon ofte er aktuelt 

 • Du vil bygge noe i LNF-området (landbruks-, natur- og friluftsområder).
 • Tiltaket plasseres i 100-meters beltet mot sjø.
 • Avvike fra formål/tillatt arealbruk fastsatt i plan. Planen sier f.eks. landbruk mens du ønsker å bygge fritidsbolig. Se planinnsyn for å finne ut hva som gjelder for eiendommen.
 • Fravike eventuelt plankrav, dvs. krav om utarbeidelse av regulerings-/bebyggelsesplan.
 • Bygge mer og tettere enn tillatt etter gjeldende plan, dvs. å overskride tillatt utnyttelsesgrad, f.eks. Det er kanskje lov å bygge på 25 % av tomta mens du ønsker å bygge på 35 %
 •  Avvike fra tillatt bygningsutforming i gjeldende plan, f.eks. takform, takvinkel, type bebyggelse osv.
 • Bygge utenfor byggegrenser i gjeldende plan, eller veglovens avstandsbestemmelser som gjelder hvor plan ikke setter egne grenser
 • Bygge bolig nærmere enn 4 meter fra nabogrense. (I dette tilfelle kan du unngå dispensasjon ved å skaffe deg særskilt nabosamtykke)
 • Bygge høyere enn 8 og 9 meter (maksimum tillatt byggehøyde fastsatt i plan- og bygningslovens § 29-4) - OBS plan kan angi noe annet.

 

Når kan du få dispensasjon

En dispensasjonssøknad må være begrunnet, og kommunen kan gi dispensasjon dersom begge vilkårene under er oppfylt:

 • Hensynene bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra, må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
 • Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Andre myndigheter får ofte anledning til å uttale seg, og kommunen bør ikke gi dispensasjon om andre myndigheter har merknader. Begrunnelser som går på personlige forhold som f.eks. plassbehov, familieforhold, økonomiske årsaker etc. vil vanligvis ikke ha stor betydning. Muligheten for å få innvilget dispensasjon kan også reduseres med økt antall dispensasjoner, størrelse på avvik samt når det søkes om dispensasjon fra planer av nyere dato.

Alle kan søke om dispensasjon, men det er sjelden kurant å få det, og det kan aldri gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

 

Slik søker du om dispensasjon

Dispensasjonssøknaden skrives som et vanlig brev, eller bruke vedlagte skjema for søknad om dispensasjon (PDF, 43 kB)

 

Søknaden må inneholde opplysninger om

 • Avklare fra hvilke krav/bestemmelser det må søkes om dispensasjon fra og eventuelt hvor stort avviket er
 • Hvilken eiendom søknaden gjelder (adresse, gnr/bnr)
 • Hva prosjektet omfatter
 • Tiltaket er permanent eller midlertidig
 • Begrunn søknaden. Blir hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt (se hensynene bak bestemmelser i tabell under)? Hvilke fordeler/ulemper gir tiltaket?
 • Du må varsle naboer om søknad om dispensasjon med begrunnelse.

Selve søknaden, enten brev eller skjema, samt kvittering for at naboer er varslet sender du til oss, enten sammen med selve byggesøknaden eller for seg selv (da må du eventuelt også sende med tegninger og situasjonskart for å belyse forholdene rundt dispensasjonen).

Hvordan begrunne en dispensasjonssøknad?

Bestemmelsene i plan- og bygningsloven krever at du begrunner søknaden. Når du skal skrive begrunnelsen skal du:

 • Først se på hensynene bak bestemmelsen du søker dispensasjon fra. 
 • Skriv så hvorfor du mener at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter disse hensynene
 • Skriv hva som er ulempene med det du skal bygge. Det kan for eksempel være ulemper for allmennheten, naboer, for det hensynet bestemmelsen er ment å ivareta.
 • Deretter, skriv hva som er fordelene med dispensasjon.
 • Vurder fordeler og ulemper opp mot hverandre, og begrunn hvorfor du mener fordelene er klart større enn ulempene.

 

Hvis prosjektet ditt er unntatt fra søknadsplikt, men likevel avhengig av dispensasjon, må du også legge ved tegninger og situasjonsplan.

Vi gjør oppmerksom på at vurdering av dispensasjon er gebyrbelagt.