Beredskap

110 - Brann og større ulykker
112 - Politi og redningssentral
113 - Ambulanse - medisinsk nødtelefon

 

Nødvarsel brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet. 

Informasjonsfilm fra DSB om nødvarsel her.

Mer informasjon

Beredskap og sikkerhet

Aure kommune har det generelle ansvaret for innbyggernes sikkerhet og trygghet.

Aure kommune skal være en trygg og sikker kommune. Vi skal forebygge hendelser og være godt beredt for å takle hendelser som likevel måtte oppstå.

Kommunens beredskapsarbeid skal være helhetlig og systematisk. Vi søker samarbeid med andre der det er mulig og systematiserer arbeidet for å få et best mulig resultat. Dette koordineres av beredskapslederen.

Ved hendelser skal kommunen være i stand til raskt å iverksette tiltak som er nødvendige for å beskytte befolkningen og raskest mulig bringe kommunen tilbake til en normalsituasjon. Kommunens oppgaver er da: 

 • Ta hånd om skadde personer
 • Omsorg for personer som har vært utsatt for påkjennelser
 • Evakuering av personer fra et utsatt område
 • Innkvartering av evakuerte, skadde og/eller redningsmannskap
 • Informere om situasjonen i kommunen og gi retningslinjer
 • Forpleining eller annen forsyningsstøtte
 • Sikre helsemessig trygge næringsmidler og drikkevann
 • Rette opp skader på kommunikasjon og andre anlegg
 • Opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å verne miljøet
 • Vern om kulturelle verdier

 

I de fleste tilfeller vil hendelser ikke være av større omfang enn at redningstjenesten vil ha kapasitet til å takle situasjonen. Redningstjenesten er ledet av politiet og omfatter brannvesenet, helsetjenesten, industri­vernet, forsvaret, heimevernet m m.

Dersom det skjer en omfattende katastrofe eller ulykke og de ordinære innsatsorganene sine ressurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og opprydningsaksjoner. I slike situasjoner vil det bli stilt store krav til kommunen, også utover det å stille ressurser til disposisjon.
 

Kriseinformasjon

Hvis det skjer en omfattende katastrofe eller ulykke, og de ordinære innsatsorganene sine ressurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og opprydningsaksjoner. Aure kommune har beredskapsplaner som sikrer at kommunen handler raskt, effektivt og samordnet i slike situasjoner.

Kriseledelsen

Krisestaben skal sikre, at kommunen samlet yter en effektiv innsats i forbindelse med ekstraordinære hendelser. For å løse disse oppgavene skal staben sette opp og opprettholde ett overblikk over situasjonen, koordinere handlinger og disponere ressurser samt koordinere kommunens interne og eksterne kommunikasjon om hendelsen.

Hvem er med i kriseledelsen i Aure kommune?

 • ordfører
 • varaordfører
 • kommunedirektør
 • lensmann
 • informasjonsansvarlig
 • beredskapskoordinator

 

Hvilke oppgaver har kriseledelsen?

 • Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen
 • Treffe vedtak om tiltak for å hindre / redusere skader på personer, miljø og materielle verdier
 • Prioritere ressurser fra kommunen sin side
 • Holde kontakt med LRS, eventuelt skadestedsledelsen, dersom ikke LRS er etablert.
 • Utarbeide og sende ut informasjon til innbyggere og media
 • Gi rapport om situasjonen i kommunen til Statsforvaltaren. Bruke rapporteringsmalen i DSB- CIM.