Skolefritidsordning (SFO) og leksehjelp

Om skolefritidsordningen

Det er tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid og på skolenes fridager. Tilbudet gjelder for elever på 1.- 4. trinn og for elever med særskilte behov på 1.- 7. trinn.

Barna skal gis tilsyn og omsorg og gis mulighet til å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål, slik den kommer til uttrykk i Opplæringslovens §1

 

Skyss for funksjonshemmede til og fra SFO

Elever med funksjonshemming har rett til skyss til og fra SFO. Elever med slik skyssrett må søke om dette før de får vedtak om skyssordning, slik at skyssen kan iverksettes. Ta kontakt med skolen dersom du mener barnet ditt har rett til skyss til og fra SFO. 

 

Søk om leksehjelp

Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen. Det er frivillig om man vil delta, men kommunen plikter å tilby leksehjelp. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene opplevelsen av å mestre skolearbeidet og å utjevne sosiale forskjeller.

 • Det skal tilbys totalt 8 timer leksehjelp per uke. 
 • Hvert årstrinn skal minimum ha én time leksehjelp per uke
 • Tilbudet kan ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring
 • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
 • Elevgruppen skal ikke være større enn at den enkelte eleven blir fulgt opp individuelt

 

Hvem har rett til leksehjelp?

ABUS: Elever i 3.-10.trinn

Søk om leksehjelp på ABUS

TBUS: Elever i 3.-10.trinn

Søk om leksehjelp på TBUS

 

Tidspunkt for leksehjelp

Åpningstider leksehjelp
Abus Tbus
3.-4. trinn: Tirsdag klokka 13.30-14.30 3.-4. trinn: Tirsdag klokka 13.35-14.30
5.-10. trinn: Tirsdag klokka 14.30-15.30 5. -10. trinn: Tirsdag klokka 14.30-15.15

 

Søk SFO-plass

SFO-tilbud

Aure kommune tilbyr disse plassene i SFO: 

 • Deltplass 1. og 2.trinn: Til og med 12 timer/uka 
 • Halvplass:  Til og med 17 timer/uka. 
 • Helplass: Over 17 timer/uka. 
 • Tilbud om sommer-SFO og SFO i høst- og vinterferiene 

  Kommunestyret har vedtatt at det fra 2023 skal gis tilbud om SFO i skolenes høst- og vinterferier. Det må være minst 5 påmeldte for at tilbudet skal komme i gang. 
  Ordningen med gratis SFO 12 timer/uka vil omfatte både 1. og 2.trinn fra skoleåret 2023/2024. 

Hvordan søker du?

Lenker til søknadsskjema finner du nederst i artikkelen. For å gjøre det litt enklere for deg har hver skole sine egne skjema for leksehjelp og SFO i skoleferiene. 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Søk om plass i SFO

 

Søk om SFO i skoleferiene

 

Påmelding er bindende og søknadsfristen er 15.april.

 

Søk om SFO i sommerferien ABUS

Søk om SFO i sommerferien TBUS 

Åpningstider SFO

SFO-tilbudet følger skoleruta og er stengt på fridager og i skoleferier

Åpningstider SFO
Åpningstider SFO Før skoletid Etter skoletid
Aure barne- og ungdomsskole Klokka 06.45 - 08.50 Klokka 13.30 - 16.30
Aure barne- og ungdomsskole, avdeling Nordlandet. Klokka 06.45 Klokka 13.30- 16.00
Tustna barne- og ungdomsskole Klokka 07.15-08.50 Klokka 13.30 - 16.45

 

Priser SFO
Skolefritidsordning
Skolefritidsordning - Hel eller delt plass Pris
Helplass (over 17 timer per uke) 2600
Halvplass (til og med 17 timer per uke) 1800
Dagsats 380
Timesats 150
Kostpenger for helplass, per måned 230
Kostpenger for halvplass, per måned 170
Kostpenger for dagsats 65
SFO i ferier pr. uke (inkludert kost) 1000
Søskenmoderasjon SFO: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.
Moderasjonsordningen for familier med lav inntekt (Etter søknad): Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en plass i SFO. Husholdninger med samlet årsinntekt på mindre enn 433.333 kroner, har rett på redusert pris

Fra 01.08.22 er det innført gratis SFO 12 timer i uka for elever på 1. trinn. Denne ordningen blir utvidet til også å gjelde 2.trinn fra 01.08.2023. 
Dette gir et fratrekk på kr 1200 på hel- og halvplass SFO. 

Elever som kun har gratistilbudet på 12 timer i uka betaler 120 kr i kostpenger.

Søk redusert foreldrebetaling SFO for 1. - 4. trinn

For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du sende inn søknadsskjema. Det må søkes hvert skoleår. Ordningen gjelder for elever på 1.-4.trinn. 

 


   

Søknadsfrist for skoleåret 2022/2023 er 1. september. Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer etter 1. september vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Søkes det etter 1.september gjelder vedtaket fra første utsendte faktura etter mottatt søknad og ut skoleåret.

 

Vedlegg til søknaden

Skattemelding (selvangivelse) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Den er dokumentasjon på at du har krav på redusert foreldrebetaling.

Hvis du har skattepliktig kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldinga skal disse dokumenteres. Dette er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter. Søknaden vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Søker kan legge fram annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.


                      
Søk om redusert foreldrebetaling for SFO 

 

Informasjon om redusert foreldrebetaling for SFO for elever på 1. -  4. trinn

 • Ingen familier skal måtte betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass for elever på 1.- 4. trinn.
 • Prisen for en helplass i SFO er 2600. Det vil si at om familien samlet tjener kr 433.333,- eller mindre i året har dere krav på redusert betaling.
 • Det betales for 10 måneder per år, med juli og august som betalingsfri måneder.
 • Betaling for kost kommer i tillegg

Kontaktinformasjon

Mille Aarvåg
Rektor Aure barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 48 07 46 03
Gunn Sjøli Dromnes
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole
E-post
Mobil 97 73 83 00