Tegning (plan-, snitt- og fasadetegning) - veileder

 

Når må du sende inn tegninger?

Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal bygge søknadspliktige tiltak (tiltak = det du skal bygge/gjøre). Tegningene skal sendes som vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak. Det er viktig at kommunen får tegninger av alle endringene som skal gjøres / alt nytt som skal bygges, utformet slik at det er lett å se hva du søker om.

Hvilke tegninger skal du sende inn?

Vanligvis skal plan-, snitt- og fasadetegninger følge søknaden. Hva du må ha med på disse tegningene vil variere noe avhengig av type tiltak. Noen ganger kan det være behov for å supplere med flere tegninger, som for eksempel terrengprofiltegninger, perspektivtegninger og lignende.


Tegningene skal generelt utformes slik:

 • Plantegninger, snitt-tegninger og fasadetegninger skal være i målestokk 1:100. For større bygg kan de være i målestokk 1:200. Tegningens målestokk velges ut fra hva som er mest hensiktsmessig, sett i forhold tiltiltakets størrelse. 1:100 betyr at 1 cm på papiret tilsvarer 1 meter i virkeligheten. Valgt målestokk oppgis påtegningen.
 • Tegningene skal være fagmessig utført og gi et korrekt bilde av bygningen/konstruksjonen. Det vil blant annet si at
  • tegningene skal ha rette streker, de skal for eksempel ikke være tegnet for hånd uten linjal.
  • tegningene skal være påført alle relevante mål.
 • Hver tegning skal ha et tittelfelt som inneholder følgende informasjon:
  • gårdsnummer og bruksnummer, og eventuelt festenummer eller seksjonsnummer, for eiendommen der du skal bygge
  • byggeadresse
  • navn på tiltakshaver / ansvarlig søker (tiltakshaver = du som skal bygge / byggherre)
  • tiltakets art – altså hva som skal bygges
  • type tegning (for eksempel plantegning 1. etasje, snitt-tegning eller fasade øst)
  • tegningsnummer
  • tegningens målestokk
  • tegningens dato
  • eventuelt revideringsdato
  • vedleggs nummer som stemmer med det som er oppgitt i søknaden
 • Når tiltaket gjelder fasadeendring, tilbygg, påbygg, underbygg eller innvendig endring, må tegningene visetydelig hva som er eksisterende forhold og hva som er nytt. Områder med endringer markeres, for eksempel med tykkere streker eller egen farge på tegningen.
 • Tegninger skal vanligvis leveres på arkstørrelse A4 eller A3.
 • Leverer du søknaden elektronisk må du legge hver tegning som vedlegg i egen fil (PDF filformat). Navn påhvert vedlegg må forklare hva dokumentet inneholder, for eksempel «Fasade nord» eller «1. etasje». Vedelektronisk innsending gir du tegningen og filen samme navn

På plantegningene skal du vise:

 • Alle etasjer. Tegningene skal påføres riktig etasjebetegnelse (for eksempel kjeller, 1. etasje)
 • Med piler hvilken del av bygget snitt-tegningen viser (se eksempel)
 • Byggets utvendige mål. Søkes det om tilbygg er det viktig at du målsetter dette også.
 • Yttervegger med riktig tykkelse.
 • Planløsning - altså rominndeling - med angivelse av hva alle rommene skal brukes til (for eksempel bad,soverom, stue).
 • Hva som er separate bruksenheter / boenheter dersom bygget har flere bruksenheter / boenheter.
 • Når tiltaket omfatter innvendige endringer i eksisterende bygg, skal du levere inn plantegning av hele etasjen der endringene skal skje. Marker tydelig hva som er endringene.
 • Søker du om tilbygg/påbygg skal plantegning vise hele etasjen, både eksisterende areal og tilbygg/påbygg. Marker tydelig hva som er tilbygg/påbygg.

På fasadetegningene skal du vise:

 • Hele bygget, en tegning av hver fasade, påført hvilken himmelretning fasaden vender seg mot (nord, sør, øst,vest).
 • Byggets eksteriørkarakter / arkitektoniske utseende, og materialvalg.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende og framtidig planert terreng. Terrenglinjene skal ha høydeangivelseetter kotene (meter over havet) på situasjonskartet og vises frem til skjæringspunktet mellom eksisterende og fremtidig planert terreng. Tegn eksisterende terreng med stiplet strek og tegn det framtidige med heltrukken strek. Der tiltaket eller terrengendringer ligger nær eiendomsgrensen skal du også vise eiendomsgrensen.
 • Ved tilbygg og påbygg skal du sende inn tegninger av alle fasader synlig.

På snitt-tegning skal du vise:

 • Innvendige høyder; fri høyde i hver etasje. Målene påføres tegningen.
 • Utvendige høyder; møne- og gesimshøyde, inklusiv taktekking. Disse høydene skal måles fragjennomsnittshøyden for ferdig planert terreng. Målene for gjennomsnittshøyde ferdig planert terreng (angisi meter over havet) samt høydene for møne- og gesims, påføres tegningen.
 • Byggets høydeplassering i meter over havet (kotehøyde). Oftest vil det være hensiktsmessig at du angirdette for overkant av fundament eller golv. Høydeplassering beregner du ut fra kotehøyder angitt på kart.I enkelte tilfeller, som for eksempel ved innvendige endringer og mindre tilbygg, vil du ikke trenge å visehøydeplasseringen.
 • Terrenglinjer, på samme måte som beskrevet for fasadetegningene.
 • Yttervegger og tak med riktig tykkelse.
 • Takvinkel med angitt grad.

Terrengprofiltegning:

Noen ganger vises ikke tiltakets høydeplassering i forhold til omkringliggende bebyggelse, naboeiendom, vei og lignende godt nok på fasade- eller snitt-tegningen. I slike tilfeller kan det være at du må vise dette på en egen terrengprofiltegning. Noen ganger er det også ønskelig at du viser høyde for eventuell adkomstvei på denne.

Perspektivtegning:

Perspektivtegningene kan ikke erstatte plantegningene eller fasadetegningene, men kan i noen saker være et godt supplement for å illustrere hvordan det som skal bygges vil bli seende ut.