Tegninger

Plan-, snitt og fasadetegninger

Tegninger som du legger ved søknaden bør være i målestokk 1:100 (1:100 betyr at 1 cm på papiret tilsvarer 1 meter i virkeligheten). Tegningene skal være fagmessig utført, men du har mulighet til å tegne selv dersom tegningene oppfyller kravene. 

Noen ganger kan det være behov for flere tegninger, for eksempel perspektivtegninger og lignende. 

I tittelfeltet i tegningene skal følgende opplysninger stå:

 • Gårdsnummer (gnr.) og bruksnummer (bnr), eventuelt seksjonsnummer (snr.)
 • Adresse, postnummer og poststed
 • Beskrive hva du skal bygge (tiltakets art) 
 • Tegningsnummer og revisjonsnummer
 • Målestokk, dato og eventuell revisjonsdato
 • Signatur

Når tiltaket er fasadeendring, tilbygg, påbygg eller innvendig endring må du vise eksisterende forhold. Send gjerne ved tegninger som viser eksisterende situasjon, hvor endringene er synliggjort, for eksempel med rød linje.  

Skriv vedleggsnummer på alle tegninger. 

Plantegninger

Skal vise:

 • Alle etasjer med etasjenummer
 • Hvor snitt tegningene er tegnet fra i bygningen. Husk å vise på plantegningen hvor snitt er tegnet fra. 
 • Yttermålene på bygningen, og yttermål på for eksempel tilbygget
 • Yttervegger med riktig tykkelse
 • Planløsning med rombetegnelser, for eksempel bad
 • Separate boenheter 

 

 

Fasadetegninger

Skal vise:

 • Tiltaket i sin helhet (hele bygningen skal være inntegnet)
 • Bygningens eksteriørkarakter og materialvalg
 • Ved nybygg og tilbygg skal terrenglinjer av eksisterende og framtidig planert terreng vises
 • Ved tilbygg og påbygg skal alle fasader der endringen er synlig innsendes. 
 • Forskjellen mellom eksisterende og fremtidig planert terreng må tydelig fremgå, og terrenglinjene skal ha høydeangivelse etter kotene på kartet og vises frem til skjæringspunktet mellom eksisterende og fremtidig planert terreng. Vis også eiendomsgrense  der tiltaket/terrengendringer ligger nær grensen. 
   

 

 

Snitt tegninger

Skal vise:

 • fri innvendig høyde for hver etasje
 • yttervegger og tak med riktig tykkelse
 • takvinkel med angitt helningsgrad
 • møne- og gesimshøyde inkl. taktekking
 • beregnet gjennomsnittlig terrengnivå (ferdig planert terreng)
 • kotehøyder der reguleringsplanen angir høydekrav i meter over havet
 • høydeplasseringen i meter over havet, for eksempel sokkelhøyde. Høydeplassering defineres tydelig og beregnes ut fra forholdene på stedet. Ved enkelte tiltak f.eks. tilbygg er det ikke nødvendig å vise sokkelhøyde, da høydeplasseringen er gitt ut fra referanse til eksisterende bygning på snitt-/fasadetegninger. 

 

Terrengprofil

Dersom fasade- eller snitt-tegningen ikke i tilstrekkelig grad viser tiltakets høydeplassering i forhold til omkringliggende bebyggelse, naboeiendom, vei og lignende, viser du dette på egen tegning i samsvar med situasjonsplanen.