Nabovarsel

Før du sender inn en søknad om å bygge noe på en eiendom, må du varsle naboer og gjenboere.

 

En naboeiendom har felles grense med den eiendommen du skal bygge på, mens gjenboereiendommer ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde.

Andre som blir direkte berørt av tiltaket kan også ha krav på nabovarsel, dette kan blant annet være på grunn av støy fra tiltaket eller at det endrer trafikale forhold.

Hvordan varsler du?

Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. 

Du kan enten sende nabovarslene på e-post, levere dem personlig eller sende dem som rekommandert post. Dersom du varsler på e-post, må mottakeren sende et svar som bekrefter at e-posten er mottatt.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg.

Når du sender inn byggesøknaden til Plan- og bygningsetaten, skal du legge ved naboenes merknader, en kvittering som viser hvem som har mottatt varsel, og en kopi av nabovarselet.

Du finner de skjemaene du trenger for å varsle naboene hos Direktoratet for Byggkvalitet. 

  • Blanketten Nabovarsel sendes til naboene, mens Opplysninger gitt i nabovarsel  og Kvittering for nabovarsel  sendes til Plan- og bygningsetaten sammen med søknaden.

 

Du trenger ikke varsle om mindre endringer

Hovedregelen er at du alltid skal varsle om byggearbeider. Du trenger likevel ikke å varsle når naboene i liten grad blir berørt. Dette gjelder for eksempel

  • når du kun skal gjøre innvendige arbeider
  • når det er store avstander til nærmeste nabo
  • når du skal gjennomføre mindre utvendige tiltak som naboen ikke kan se fra sin eiendom


Hva skal nabovarselet inneholde?

Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket. Du må også legge ved

  • situasjonsplan
  • snitt- og fasadetegninger
  • begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader
     

 

Naboliste

Naboliste er en oversikt over aktuelle naboer og gjenboere som behøver nabovarsel i forbindelse med en byggesøknad.

I Kart på web kan man finne eiendommer som skal ha nabovarsel. Dette ved å velge eiendommen som det søkes om tiltak for, og deretter velge «naboliste».

Det er også mulig å henvende seg til byggesaksbehandlere i Aure kommune, for å få tilsendt naboliste.

Aure kommune har inngått avtale med Ambita AS (Infoland) om levering av blant annet meglerpakker, nabolister med mere.

Tjenesten er kostnadsbelagt. Den er tilgjengelig for både privatpersoner med kredittkortbetaling, og for profesjonelle kunder som oppretter kundeavtaler.

Systemet er åpent for bestilling 24 timer i døgnet.

Det presiseres at opplysningene fra nabolisten kun kan brukes i forbindelse med det aktuelle tiltaket jamfør matrikkelloven § 30.