Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.

Hvor detaljert kan være forskjellig, avhengig av formålet med planen og om det skal legges opp til videre detaljering for deler av planen når utbyggingstidspunkt nærmer seg.

 

Når skal det utarbeides reguleringsplan?

  1. Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider.
  2. Når kommunen i arealdel til kommuneplan (og kommunedelplan) har fastlagt at det skal lages reguleringsplan før byggetiltak.
  3. Der kommunen i planstrategien og/eller arealdelen har fastlagt at det skal lages reguleringsplan.
  4. Når kommunen ellers finner behov for det


Loven deler reguleringsplan i to kategorier – områderegulering og detaljregulering.

 

Private planer

Private planer utarbeides vanligvis av en plankonsulent på vegne av en forslagsstiller, som kan være grunneieren. Planen skal utformes av fagkyndig person (pbl § 12.3. andre ledd). For private planer avholdes det normalt flere møter mellom forslagsstiller og plankonsulent før det opprettes kontakt med planmyndigheten. I disse møtene før oppstart har plankonsulent som oppgave å orientere forslagsstiller om hvilken plansituasjon som gjelder i området, både når det gjelder overordnet plan og reguleringsplan og hvilke muligheter og begrensninger dette og statlige retningslinjer setter for utformingen av planen. Plankonsulenter kan være arkitekter, ingeniører eller andre som kan vise til nødvendig fagkunnskap innenfor arealplanlegging.

Før detaljreguleringer varsles skal det avholdes oppstartsmøte mellom planmyndigheten og plankonsulenten, hvor også grunneier(e) oppfordres til å delta. Bestilling kan skje ved å kontakte kommunens arealplanlegger pr. telefon eller e-post. Beregn inntil 14 dager fra henvendelse til gjennomført oppstartsmøte (lenger tid ved feriefravær). Til oppstartsmøtet skal det foreligge opplysninger om aktuelle arealformål samt kartskisser som viser det planlagte tiltakets omfang og plassering, samt en vurdering av mulige løsninger på vann, avløp og adkomst. Kommunen kan også stille andre krav til opplysninger som må foreligge ved oppstartsmøtet, og dette vurderes fra plan til plan.

For nærmere opplysninger om utarbeiding av reguleringsplaner vises det til Miljøverndepartementets veileder  og Plankartsiden
 

Finn planstatus for område/eiendom

For å få informasjon om planstatus for et område eller eiendom viser vi til kommunens kartløsning på web
Zoom inn på ønsket område, velg så ”arealplaner” i fanen ”verktøy” oppe til venstre under kommunevåpenet til Aure kommune. Ved usikkerhet knyttet til planstatus for et område eller en eiendom så ber vi deg om å kontakte kommunen.

 

Femårsregelen for gjennomføring av reguleringsplaner erstattes med krav om oppdatert plangrunnlag

I Plan- og bygningsloven fra 2008 §12-4 siste ledd sto: «Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter §12-11, ikke satt i gang senest fem år etter vedtak av planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak. Etter søknad fra tiltakshaveren kan planvedtaket forlenges med inntil to år av gangen. Der det innenfor fristen på fem år med eventuell€ forlengelse® er gitt rammetillatelse for et tiltak, gjelder fristen på tre år etter §21-9 for tiltaket.» 

Denne lovbestemmelsen om en gjennomføringsfrist på fem år i Plan- og bygningsloven er opphevet fra 01.01.2015. Hensikten er opplyst til å være  å fjerne usikkerhet og merarbeid både for private forslagsstillere, utbyggere, kommuner og andre myndigheter. I stedet for femårsfristen er det innført en ny frist på ti år for vurdering og dokumentasjon av at planen fortsatt i nødvendig grad tilfredsstiller de krav som bør stilles til detaljreguleringer basert på private planforslag som utbyggingsgrunnlag i kommunen. Planer som er grunnlag for utbygging bør være oppdaterte både planfaglig og når det gjelder berørte offentlige og private interesser. En slik vurdering forutsetter også samråd med viktige sektorinteresser om temaer som eksempelvis gjelder sikkerhet og beredskap, infrastruktur, natur- og kulturmiljø m.v.

Lovteksten er fra 01.01.2015 endret til følgende: «Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest ti år etter at planen er vedtatt, skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggingsområder etter planen, påse at planen i nødvendig grad er oppdatert. Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon for kommunens vurdering.»

Når den nye fristen på ti år begynner å nærme seg må Aure kommune vurdere hvordan denne fristen skal håndteres.

 

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 91 30 95 19

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure