Kulturminner og bevaring

 

 

Hva er et kulturminne?

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner).  

Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet, det vil si kulturminner datert før år 1537 eller samiske kulturminner eldre enn 100 år. Eksempler på slike kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver og bautasteiner. Kulturminner kan befinne seg på land eller under vann.

 

For hvem gjelder det?

Privatpersoner eller bedrifter som skal sette i gang mindre tiltak.

 

For hvilke tiltak gjelder det?

Gjelder tiltak som for eksempel grøfting, skogplanting, oppføring av hytte, garasje med mer.

 

Trenger du veiledning?

Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du vil ha nærmere informasjon om ordningen eller hvis du er usikker på hva som er et mindre, privat tiltak.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Riksantikvaren

Kulturminnekart for Aure kommune

 

Lovverk og forskrifter

Forvaltningsloven
Kulturminneloven
Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak (rundskriv)
Leve med kulturminner - St.meld. nr. 16 (2004-2005)

___

 

Artikkelliste