Deling av eiendom/tomt

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny eiendom. Ved opprettelse av ny eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom fører til to tjenester/prosesser:

  • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig eller bestille de hver for seg.

Dersom søknaden avviker fra kommuneplanen eller reguleringsplanen må det også søke om dispensasjon eller reguleringsendring.

 

Slik søker du

Før du setter i gang med å søke må du skaffe deg situasjonskart samt en oversikt over berørte naboer (naboliste). Tegn inn forslaget til nye eiendomsgrenser. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Etter at fristen på 14 dager for eventuelle nabomerknader er over kan søknaden sendes kommunen.

Søknaden må være underskrevet/signert av eier (hjemmelshaver), og bestå av følgende

 

Skjema 

 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker som ikke medfører dispensasjon skal avgjøres av kommunen innen 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.


Hva koster det?

TabellSlettet
Dette elementet finnes ikke lengre og vil heller ikke vises på nettsiden.