Deling av eiendom/tomt

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny eiendom. Ved opprettelse av ny eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom fører til to tjenester/prosesser:

  • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig eller bestille de hver for seg.

Dersom søknaden avviker fra kommuneplanen eller reguleringsplanen må det også søke om dispensasjon eller reguleringsendring.

 

Slik søker du

Før du setter i gang med å søke må du skaffe deg situasjonskart samt en oversikt over berørte naboer (naboliste). Tegn inn forslaget til nye eiendomsgrenser. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Etter at fristen på 14 dager for eventuelle nabomerknader er over kan søknaden sendes kommunen.

Søknaden må være underskrevet/signert av eier (hjemmelshaver), og bestå av følgende

 

Skjema 

 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker som ikke medfører dispensasjon skal avgjøres av kommunen innen 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.


Hva koster det?

Plansaker
Plansaker Pris
Regulerings- og bebyggelsesplaner, ny og vesentlig endring 26300
Tillegg per byggetomt for bolig- og hyttefelt 1550
Tillegg per eksisterende / allerede oppmålt tomt som inngår i planforslaget (som endres som følge av planforslag med hensyn til utforming, infrastruktur og lignende) 550
Tillegg per påbegynt 5 dekar planareal for andre formål 3100
For planer større enn 100 dekar kan det inngås særskilt avtale
Fradelingssøknad 1900
Tillegg per tomt utover tomt nr. 1 550
Trekking av sak/søknad før saksbehandling er fullført 50% av fullt gebyr
Reguleringsforespørsel, politisk behandling i.h.h.t. PBL §30 6000
Mindre vesentlig endring av reguleringsplan/bebyggelsesplan 10150
Omdisponering etter jordloven 1900
Generelle bestemmelser: - For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Dette vil si at plankartet må leveres i SOSI-standard i samsvar med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. - Tidsfristene gjelder fra de tidspunktene når planforslaget/søknaden vurderes som komplett for behandling. - Beregningsgrunnlaget er arealet av det planområdet som fremmes til 1.gangsbehandling for kommunens faste utvalg for plansaker.

Kontaktinformasjon

Egon Haugslett
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling
E-post
Telefon 913 10 167
Liv Elin Stigsrud
Saksbehandler oppmåling
E-post
Telefon 913 08 952

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure