Bestille matrikkelbrev

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato.

For utfyllende forklaring se Kartverkets informasjonsside om matrikkelbrev.

At utstedelsen av matrikkelbrevet er attestert betyr at kommunen skriftlig bekrefter at opplysningene er i samsvar med innholdet i matrikkelen. Det betyr altså ikke at kommunen går god for at alle opplysningene i matrikkelen er korrekte. Dersom du mener opplysningene i matrikkelen er feil, har du mulighet til å endre disse dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Så snart en sak nevnt i matrikkellovens § 24 er fullført, for eksempel en oppmålingsforretning, skal du motta matrikkelbrev dersom din eiendom eller rettighet er berørt. Dette er en dokumentasjon eller bekreftelse på at resultatet av forretningen er ført i matrikkelen. Et matrikkelbrev vil være et bevis på at du har vært kjent med det som sto i matrikkelen ved denne datoen. I oversendelsen av matrikkelbrevet skal det også opplyses om adgangen til å klage, og klagefristene.

Matrikkelbrev kan også bestilles ved behov hos kommunen.

 

Hva koster det?

Utstedelse av matrikkelbrev - gebyr fastsatt av Statens kartverk
Antall sider Pris
Matrikkelbrev elektronisk 175
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350

 

Se også nettjenesten Se eiendom som viser den informasjonen i matrikkelen som kan utleveres til alle.