Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle søknaden så snart som mulig. Søknaden behandles av den enheten som leverer tjenesten. Noen søknader behandles i det kommunale inntaksrådet.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.  Deretter fattes det et vedtak. Du får en begrunnelse samtidig med vedtaket.  Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet. 

Inntaksråd

Noen søknader behandles i det kommunale inntaksrådet. Dette gjelder

  • langtidsopphold på sykehjem
  • korttidsopphold i institusjon
  • avlastning i institusjon
  • boliger til pleie- og omsorgsformål 
  • bolig med heldøgnsbemanning
  • leilighetene på Solbakken bokollektiv

Inntaksrådet møtes ukentlig, og består av representanter fra hjemmetjenesten, demens- og habilitering, tilsynslegene, fastleger, fysioterapeut, ergoterapeut og sykehjemmenes ledelse. Vi samarbeider tett for at innbyggerne i kommunen skal få riktige tjenester til rett tid. Og har som omforent mål at den enkelte skal gjøres i stand til å bo hjemme med kvalitet lengst mulig. Vi skal også bidra til at de som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan bo hjemme kan få et tidsbegrenset eller varig tilbud i våre institusjoner.

 

Vurderingsliste

Er det ikke ledig bolig vil vedkommende søker bli satt på vurderingsliste. Vurderingslisten blir satt opp etter prioritert rekkefølge ved behandling i inntaksrådet. Det vil si at det er den som har størst behov som får bolig når det blir ledig.

Ta kontakt med enheten for mer informasjon om saksbehandling.