Korttidsopphold

Et korttidsopphold på sykehjem vil være tidsbegrenset. Oppholdet kan ha fokus på utredning, behandling eller rehabilitering.

 

Hvem kan søke om korttidsopphold?

Søkere som kommer fra hjemmet, øvrige omsorgs- og botilbud i kommunen og fra sykehus kan søke om korttidsopphold i sykehjem

 

Hvordan søke om korttidsopphold?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søk helse- og omsorgstjenester

Mål for oppholdet

Målsettingen varierer med årsak til innleggelsen

  • Pasientene skal etter oppholdet skal bli i stand til å vende tilbake til egen bolig etter endt behandling/rehabilitering
  • Knytte kontakt med andre helseinstanser som en konsekvens av den utredingen som er foretatt ved sykehjemmet
  • Når en må konkludere at pasientene har behov for varige og omfattende tjenester bidra til at pasienten tilbys annet botilbud enten i form av

        o  sykehjem
        o omsorgsbolig
        o andre botilbud som kommunen disponerer
        o annen egnet bolig

For at målsettingen for oppholdet skal nås, er ansatte, leger, fysioterapeut og ergoterapeut viktige støttespillere. Ved sin deltakelse i inntaksråd der søknader blir behandlet, har en allerede når pasienten kommer til sykehjemmet startet en plan for hvordan oppfølgingen av pasienten skal skje i det videre forløp.


Priser

Opphold i institusjon
Opphold i institusjon Pris Kommentarer
Korttids-/rehabiliteringsopphold 185 (1) Per døgn inntil 60 dager
Dagopphold/nattopphold 105 (1) Per dag eller natt
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Gruppe/avdeling Telefon mobil
Gruppe 1/Langtidsavd. 91534139
Gruppe 2/Langtidsavd 91363074
Gruppe 3 og 4 Korttidsavd. 91374219