Matombringing

Vi ønsker å gi eldre, funksjonshemmede og andre utsatte grupper mulighet til å kjøpe ferdige middagsporsjoner fra Aure kommune sine kjøkken. Tjenesten kan være permanent eller tilgjengelig i kortere tidsrom. Tjenesten tilbys deg som ikke er i stand til å sørge for kjøp og tilbereding av middag. Tjenesten er et forebyggende helsetiltak for å sikre god ernæring.

Forutsetninger

 • Du har nedsatt evne til å tilberede sin egen mat
 • Du har nedsatt evne til å sørge for riktig ernæring
 • Du førlighet, mobilitet og/eller kognitiv svikt.
 • Du har utviklet, eller står i fare for å utvikle feil- eller underernæring.

Aure kommunes retningslinjer for matombringing finner du her. (PDF, 97 kB)

Lovgrunnlag

Tjenesten er ikke lovpålagt, men en tjeneste som Aure kommune yter for å bedre ernæringsstatus hos identifiserte grupper/enkeltpersoner. Tildeling skjer etter vurdering av søkers behov for helse- og omsorgstjenester, i henhold til lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen § 3-1, og § 3-2 punkt 6, bokstav b.

Hvis noen annen søker på vegne av bruker må de ha fullmakt. Hjemmetjenesten kan kontaktes for å be om hjelp til å fylle ut søknaden. En søker om matombringing på kommunens skjema «Søknad om tjenester».

 

 

 

Meny og ernæring

Middagsporsjonene beregnes ut i fra Statens ernæringsråds retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner.  Rådene omfatter også hverdagskost for eldre hjemmeboende.

Middagen med dessert eller suppe er beregnet ut i fra at måltidet skal dekke cirka 1/3 av energiinntaket som eldre hjemmeboende trenger hver dag.

 

Bestilling, avbestilling og endring

Den som har avtale om matombringing kan bestille, avbestille og endre leveringsavtalen. 

Ring hovedkjøkkenet på Tustna eller Aure alle hverdager før 14.30. 71 64 74 00

Avbestilling av mat må skje senest kl. 14.00 dagen før.

 

 

Alternativer ved levering av middag:

 • Et fast antall middager i uken på bestemte ukedager. Det leveres i henhold til oppsatt ukemeny.
 • Velge middager fortløpende ut i fra ukemeny.
 • Hel eller halv porsjon

 

Praktiske opplysninger

 • Pris pr. porsjon vedtas årlig av kommunestyret. 
 • Faktura utstedes fra kommunekassen etterskuddsvis en gang i måneden.
 • Du må være tilstede ved leveringen, eller sørge for at noen tar imot maten.
 • Matkjører kan være behjelpelig med tilrettelegging av middagen etter nærmere avtale.

 

Levering

Middag leveres alle ukedager. Utbringing besørges av hjemmetjenesten.

Middagen fraktes varm i lukkede beholdere.

 

Priser

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 300 Pr. måned
Praktisk bistand 220 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 80
Middag med utkjøring 113 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 160 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned