Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at det gir deg som omsorgsyter kompensasjon for særlig tyngende arbeid, slik at den hjelpetrengende har økt mulighet for å bo hjemme.

Hvem kan motta omsorgsstønad?

Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er:

  • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 

 

Hvordan søker du om omsorgsstønad?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

 

Saksbehandling

For å sikre at den som trenger omsorg får dekket sine behov, må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om omsorgsyter er i stand til å gi forsvarlig omsorg. Omsorgslønn betales ikke time for time, men godtgjøres etter en helhetlig vurdering av meromsorg i forhold til jevnaldrende.

Det er en forutsetning for å tilby omsorgslønn at dette er det beste alternativet for den som trenger omsorg. Kommunen skal vurdere omsorgslønn opp mot andre tjenester, og foreta en faglig helhetlig vurdering. Kommunen kan innvilge alternative tjenester der dette vurderes hensiktsmessig. Retten til omsorgslønn står svakere enn retten til andre sosiale tjenester. Omsorgsarbeidet må ha et visst omfang for at det skal bli vurdert som særlig tyngende, jf. Rundskriv nr. I-42/98.

Inntektstap er ikke vilkår for å få omsorgslønn. Kommunen skal ikke ta hensyn til økonomien til søker eller den som trenger omsorg i vurderingen om omsorgslønn skal innvilges. Det må dokumenteres at det er søkt trygdeetaten om hjelpestønad før søknad om omsorgslønn blir behandlet. Kommunen tar hensyn til hjelpestønadens omfang i utmålingen av omsorgslønn.

Omsorgsmottakers helsetilstand må dokumenteres med legeerklæring. Annen dokumentasjon må også vedlegges (eks. rapport fra fysioterapeut, habiliteringstjenesten, helsesøster etc). Den det søkes omsorgslønn for må bo i Aure kommune.

 

 

Klage

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Les mer om hvordan du klager på helse- og omsorgstjenester her.