Klag på helse- og omsorgstjenester

Er du misfornøyd med et vedtak kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten

Hva kan du klage på?

  • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
  • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
  • kritikkverdige forhold
  • saksbehandlingen

Hvis du er misfornøyd med et vedtak eller avslag kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok beskjeden. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Klagen sendes til den enheten som har skrevet vedtaket. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen oversendt til fylkesmannen

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Ta kontakt med enheten for mer informasjon eller se lenker til eksterne aktører.

 

Pasient- og brukerombudet

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med helsehjelpen du har fått, eller om du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.


Pasient- og brukerombudet kan gi råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, og de kan noen ganger bistå som konfliktløser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tjenestestedet. Ombudet sine tjenester er gratis, og du kan velge å være anonym.


Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke, og for Møre og Romsdal kan du ta kontakt slik:

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
Tlf. 71 57 09 00 / 40 50 16 00
e-post: mr@pasientogbrukerombudet.no (sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post)
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO
Besøksadresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund